W dniu 22 sierpnia 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego sektora składowiska odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie.

 

W ramach przedsięwzięcia obecna kwatera rozbudowana została o dodatkowy sektor eksploatacyjny, przewidziany do równoległej eksploatacji i późniejszej rekultywacji jako jedna kwatera składowania odpadów. Sektor nr 2 stanowi obszar do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
Główny strumień składowanych odpadów – stabilizat – frakcja wydzielona ze zmieszanych odpadów komunalnych i poddana biologicznemu przetworzeniu, oraz odpad po mechanicznym przetwarzaniu odpadów, - tzw. balast nienadający się do wykorzystania. Pozostałe rodzaje odpadów kierowane do składowania będą to pozostałości z wcześniejszego przetwarzania odpadów lub odpady, które nie nadają się do odzysku.

Zakres inwestycji obejmował następujące obiekty i elementy zagospodarowania terenu:
- sektor nr 2 składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne;
- zbiorniki na odcieki;
- drogi technologiczne/komunikacyjne;
- zewnętrzne instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne;
- rów parownikowy ziemny zlokalizowany od strony południowo-zachodniej;
- zieleń izolacyjna od strony południowo-zachodniej.

Realizacja inwestycji umożliwi kompleksowe zagospodarowanie odpadów
w jednej instalacji i w jednym miejscu bez konieczności transportu do innych instalacji regionalnych i ponoszenia dodatkowych kosztów. Całość realizacji zadania wyniosła - 4 153 170,00 zł (netto). W ramach zadania została zakupiona również spycharka gąsienicowa - 788 900,00 zł (netto). Łączna kwota: 4 942 070,00 zł (netto)

Budowa kwatery została sfinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi poprzez udzielenie Przedsiębiorstwu preferencyjnej pożyczki.

Inwestycja ta jest niezbędna dla prawidłowego i ekonomicznego procesu zagospodarowania odpadów. Do budowy składowiska zastosowano najnowsze technologie, które zapewniają całkowicie bezpieczne dla środowiska składowanie odpadów.

Wszystkie niezbędne procedury związane z uzyskaniem stosownych uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych odpowiednich organów zostały przeprowadzone w latach 2016 - 2018. Wykonawcą zadania był Zakład Techniki Ochrony Środowiska Foleko Sp. z o.o. Świdnica, inwestycja została zrealizowana w terminie czterech miesięcy.

 

  • image001
  • image002
  • image003
  • image004
  • image005
  • image006
  • image007