PGK Sp.z o.o. w Radomsku zaprasza do złożenia ofert na kupno ( w całości lub jako złom ) środka trwałego o nazwie:

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku przy ul. Stara Droga 85 informuje, iż w dniu 10 października 2011r. w Łodzi nastąpiło podpisanie umowy z Zarządem Województwa Łódzkiego dotyczącej dofinansowania projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Bugaj, Szkolna, Przyszkolna, Jachowicza, Niecała i Ściegiennego w Radomsku”. Podpisanie umowy jest efektem złożonego przez PGK Sp. z o.o. wniosku zakwalifikowanego do dofinansowania na podstawie uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 września 2011r. nr 1639/11 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 (Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.10 Sieci ciepłownicze). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


 

Wartość przyznanych środków w ramach dofinansowania wynosi 50 % kwoty wydatków kwalifikowalnych, a mianowicie 533 028,00 zł, stanowiąc Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego. Pozostała część wydatków zostanie pokryta ze środków własnych PGK Sp. z o.o. w Radomsku. Całkowita wartość projektu wynosi 1 565 646,90 zł.

Rozpoczęcie prac związanych z realizacją inwestycji odbędzie się w II kwartale 2013r., natomiast ich zakończenie – w IV kwartale 2013r. Przedmiotowa sieć ciepłownicza zostanie wykonana z preizolowanych rur z systemem alarmowym i włączona do istniejącej już sieci w rejonie II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Bugaj w Radomsku. Długość zaplanowanej do wybudowania sieci wynosi 1, 695 km.

Głównym celem projektu jest ochrona środowiska, tj. optymalizacja procesu wytwarzania energii cieplnej poprzez podniesienie sprawności systemu. Zwiększenie liczby przyłączy pozwoli na bardziej racjonalną gospodarkę paliwami niezbędnymi do wytworzenia energii cieplnej. Pożądany aspekt tego działania nastąpi także w postaci upowszechnienia rozwiązań przyjaznych środowisku poprzez włączenie do sieci miejskiej blisko 30 budynków. Projekt jest kompleksowym przedsięwzięciem odnoszącym się do źródła wytwarzania energii cieplnej i przyczyniania się do maksymalnego podniesienia sprawności wytwarzania energii.

Przedsięwzięcia inwestycyjne PGK Sp. z o.o. w Radomsku mają na celu działania naprawcze zmierzające do osiągnięcia na obszarze miasta Radomska standardów jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego pm 10, określonych w programie ochrony powietrza zatwierdzonym uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2009r. Realizacja projektu jest kolejnym przedsięwzięciem PGK. Sp. z o.o. mającym wpływ na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta.

W dniu 5 października br. w Urzędzie Miasta Radomsko miało miejsce uroczyste podpisanie umowy dotyczącej udzielenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczki na  „Modernizację ciepłowni miejskiej polegającą na przebudowie kotła WR-10 na kocioł WR-10/EM oraz modernizację głównej magistrali ciepłowniczej”. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 3.346.000,00 złotych, zaś wysokość wsparcia z Funduszu - 2.820.000,00 złotych). WFOŚiGW reprezentowali wiceprezesi Zarządu, panowie - Bohdan Cezary Dzierżek i Andrzej Czapla, miasto Radomsko - pani prezydent Anna Milczanowska, zaś Spółkę - prezes Wiesław Kamiński i wiceprezes Jakub Jędrzejczak. Przed podpisaniem umowy oraz udziałem w konferencji prasowej goście z Łodzi dokonali lustracji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Jadwinówce, bardzo wysoko oceniając zakres prac przeprowadzonych na tym obiekcie w ostatnich kilku latach.

 

Informacja dotycząca akcji „Sprzątanie Świata – 2011” na terenie miasta Radomska

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku   zachęca do aktywnego udziału w akcji „Sprzątanie Świata 2011”,  która w tym roku odbywa się w dniach 16-18 września br. Podczas Akcji odpady komunalne (zmieszane) można również dostarczyć bezpośrednio do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie, gdzie będą nieodpłatnie odbierane odpady od osób indywidualnych, i od placówek oświatowych z terenu miasta Radomsko.

W ramach akcji Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku zapewnia odbiór z pojemników rozstawionych w wyznaczonych miejscach na terenie miasta Radomska.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku reagując na potrzeby miasta Radomska i jego mieszkańców buduje nowe odcinki sieci wodociągowej.

W latach 2011- 2012 na terenie powstającego osiedla mieszkaniowego przy ul. Wrotki – Łowiecka w Radomsku Spółka wybuduje sieć o łącznej długości 5045 mb.

Inwestycja ta przyczyni się do rozbudowy m. Radomska, poprzez powstanie kolejnego osiedla mieszkaniowego

  • akt1

5 sierpnia zakończono postój związany z  remontem Kotłowni Rejonowej przy ul P. Wyszyńskiego 151 w Radomsku. Zakres prac obejmował przeglądy i remont pomp, instalacji elektrycznej, wentylacji, wymianę zasuw i 100 mb 36 letniej magistrali ciepłowniczej Ø 400. W wyniku zrealizowanych robót znacząco wzrośnie niezawodność systemu ciepłowniczego miasta Radomska i zmniejszą się straty na przesyle.

Coroczne postoje remontowe mają miejsce podobnie i w innych zakładach ciepłowniczych np. Piotrkowie Trybunalskim. Czas wyłączenia zawsze jest uzależniony od rozległości planowanych prac. Wymianę jedynego wyjścia z Kotłowni Rejonowej udało się wykonać o 7 dni szybciej. Możliwe to było dzięki dobremu przygotowaniu placu budowy oraz pracy w sobotę i niedzielę. Kolejne prace modernizacyjne zaplanowane na ten rok, takie jak wymiana kotła nr. 1 na nowoczesny kocioł o ścianach szczelnych i wyższej sprawności realizowane będą bez zakłóceń w dostawie ciepła

  • img_0715
  • img_0727

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18