ZAPYTANIE O CENĘ

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Radomsku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych, dotyczących realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności pn.„ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zaproszenia.

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie na formularzu ofertowym (załącznik nr 2) pisemnej oferty na wykonanie przedmiotu zadania oraz parafowanego projektu umowy (załącznik nr 3) w zamkniętej i opieczętowanej kopercie do dnia 04.04.2014 r. do godziny 1300 z adnotacją: Oferta na Wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych”.

Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Radomsku, ul. Stara Droga 85.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2014 r. o godzinie 1310 w siedzibie Spółki  pok. 101.

Wynagrodzenie płatne będzie w całości po wykonaniu pełnego zakresu prac objętych zamówieniem w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury do siedziby Zamawiającego po uprzednim pozytywnym odbiorze tablicy potwierdzonym protokołem zdawczo – odbiorczym.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100 %. Do oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji zamówienia ustala się do dnia 23.04.2014 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Wyjaśnienia dotyczące zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Stara droga 85, 97 – 500 Radomsko. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest: Łukasz Życiński, tel. 44 683 06 30 wew.46  od godz. 8:00 do 14:00 (dni robocze), adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. W zawiadomieniu o wyborze oferty Zamawiający poda nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.

Dokumenty, które oferent winien zawrzeć w ofercie:

 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg załącznika nr 2
 1. Zaparafowany projekt umowy wg załącznika nr 3

 

Przedmiot zamówienia - załącznik nr 1

Formularz ofertowy tablic informacyjnych - załącznik nr 2

Projekt umowy na wykonanie i montaż tablicy - załącznik nr 3

Wzór treści tablicy - załącznik nr 4

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE

O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w  Radomsku ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie jest prowadzone w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny regulamin udzielania zamówień obowiązujący w Przedsiębiorstwie.

Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest  art. 132 ust.1 pkt 3 i art.132 ust. 2 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Postępowanie dotyczy obsługi geodezyjnej inwestycji prowadzonych przez przedsiębiorstwo i obejmuje:

 1. Wykonanie map do celów projektowych;
 2. Tyczenie obiektów i urządzeń;
 3. Inwentaryzację powykonawczą.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.

 

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia

wadium w wysokość: 2.000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych ).

Termin składania ofert upływa w dniu 01.04.2014 r. o godz. 1300.

Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  01.04.2014 r., o godz. 1310 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 106.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2015 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100%.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85 – Dział Rozwoju, pokój nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.pgk-radomsko.pl.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk – Specjalista ds. Zamówień

Publicznych ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, tel. kom. 501 144 147,

faks 44/  683 43 77.

Radomsko 21.03.2014 r.

 

P R E Z E S

Zarządu Spółki

/  — /

Wiesław Kamiński

 

SIWZ

Załączniki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

WYNIKI

 

Zarząd

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85

 

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż następującego środka trwałego:

 

 

Samochód ciężarowy Renault Kangoo

rok produkcji 2005

pojemność silnika 1461 cm3, moc 60 kW

nadwozie kombi

samochód po kolizji drogowej

 

Cena wywoławcza: 4000,00 zł netto

(słownie: cztery tysiące 00/100 )

 1. Oferowana cena zakupu nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 2. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę w złożonej przez siebie pisemnej ofercie.
 3. Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 4. Ofertę należy składać w sekretariacie PGK Sp. z o.o. Radomsko, ul. Stara Droga 85 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu ciężarowego Kangoo”.

Termin składania ofert – do 11.04.2014r. godzina 13.00.

 1. Samochód  można oglądać na terenie Spółki,  ul. Stara Droga 85.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
 3. Telefon kontaktowy Dział Inwestycji 44 6830630 w. 49 lub 47.

 

 

Radomsko, 19.03.2014 r.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18