Radomsko 14.03.2014 r.

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA

Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara

Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny

Regulamin udzielania zamówień.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do budowy węzłów.

 

Szczegółowy opis materiałów co do asortymentu i ilości zawiera formularz cenowy – załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 do siwz.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.

Termin składania ofert upływa w dniu 21.03.2014 r. o godz. 1300

Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku

ul. Stara Droga 85.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2014 r. o godz. 1310 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 106.

Termin realizacji zamówienia dla:

  1. materiały z załącznika nr 1 i 2 do dnia 07.04.2014 r.
  2. materiały z załącznika nr 3 do dnia 15.05.2014 r.

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia

wadium w kwocie 3.000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych ).

 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jedynym kryterium oceny ofert za wykonanie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań jest cena - 100%.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.pgk-radomsko.pl.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk - Specjalista ds. Zamówień Publicznych ( pokój nr 217 ), tel. 44/  683 06 30, wew. 45, tel. kom. 501 144 147,

faks 44/  683 43 77.

 

- SIWZ

- FORMULARZ CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2

- FORMULARZ CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 3

- FORMULARZ CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 4

WYNIKI

OGŁOSZENIE


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie jest prowadzone w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny regulamin

1. Postępowanie dotyczy dostawy materiałów preizolowanych do budowy ciepłociągu

Termin składania ofert upływa w dniu 17.03.2013 r. o godz. 13:00. Oferty należy składać

w sekretariacie w siedzibie Przedsiębiorstwa. Termin składania ofert jest jednocześnie terminem ich otwarcia.

Termin wykonania zamówienia: 16.04.2014 r.

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki

określone w SIWZ.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Paweł Paszkowski – Dział Rozwoju( pokój nr 218 ),

tel. 044/ 683 06 30, wew.29. faks 683-43-77 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W I C E P R E Z E S

Zarządu Spółki

/ — /

Jakub Jędrzejczak

Radomsko 05.03.2014 r.

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 2a

Załącznik 2b

Załącznik 3

Załącznik 4

Wyjaśnienie

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dogrywka

OGŁOSZENIE

O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku

ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny

Regulamin udzielania zamówień. Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze

stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art.132 ust. 2 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Postępowanie dotyczy:

 

„ Budowy kanału grawitacyjnego, kanału tłocznego i tłoczni ścieków, renowacji

kanału sanitarnego metodą bezwykopową w ulicy Sucharskiego w Radomsku ”.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w  SIWZ.

Termin składania ofert upływa w dniu 11.03.2014 r. o godz. 1300

Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2014 r. o godz. 1310 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 106.

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 29.08.2014 r.

 

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena  - 100%.

 

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 8.000,00 zł ( słownie: osiem tysięcy złotych ).

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.pgk-radomsko.pl.

 

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk - Specjalista ds. Zamówień Publicznych ( pokój nr 217 ), tel. 44/  683 06 30, wew. 45, faks  44/ 683 43 77,

tel. kom. 501 144 147.

P R E Z E S

Zarządu Spółki

/  — /

Wiesław Kamiński

 

 

Radomsko 24.02.2014 r.

 

SIWZ i załączniki

Plik zawierający:

1. Opis techniczny projektu budowlanego,

2. Zagospodarowanie terenu: ogrodzenie terenu tłoczni ścieków – opis w projekcie budowlanym ( pkt 8.6 - str.9 ),

3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej, kanalizacji tłocznej, tłoczni ścieków – rys.1,

4. profil podłużny kanału P1-S1- rys.2,

5. profil podłużny P1-S3- rys.3,

6. profil podłużny S2-S3- rys.4,

7. tłocznia ścieków – rys. 5,

8. przedmiar robót – w wersji PDF,

9. Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.

10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18