OGŁOSZENIE

 

 

Zarząd

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85

 

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż następującego środka trwałego:

 

WAGA SAMOCHODOWA NIEAUTOMATYCZNA

Z POMOSTEM STALOWO – BETONOWYM O UDŹWIGU 50 t

 

 

W skład urządzenia wchodzi:

 1. Pomost stalowo-betonowy 12 m
 2. Przetworniki tensometryczne C16AC3/20t – 6 szt
 3. Miernik wagowy  – 1 szt

 

Producent:

ŁZG Łęczycka Spółka Akcyjna

Rok produkcji 2000

 

Cena wywoławcza: 20.480,50 zł netto

(słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta osiemdziesiąt 50/100 zł netto)

 1. Oferowana cena zakupu nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 2. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę w złożonej przez siebie pisemnej ofercie.
 3. Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 4. Ofertę należy składać w sekretariacie PGK Sp. z o.o. Radomsko, ul. Stara Droga 85 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup wagi samochodowej”.

Termin składania ofert –  28.02.2014r. godzina 12.00

 1. Urządzenie wagowe można oglądać w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
 3. Telefon kontaktowy Dział Inwestycji 44 6830630 w 47.

 

Radomsko, 14.02.2014 r.

OGŁOSZENIE

 

Zarząd

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85

 

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż następującego środka trwałego:

 

KOMIN STALOWY WOLNOSTOJĄCY (średnica dw = 250 mm)

 

W skład komina dwuczłonowego firmy RAAB systemu DW wchodzi:

 1. Element zakończenia DFAST – 2 szt.
 2. Rewizja DROE – 2 szt.
 3. Stopa z odpływem DFFKW – 2 szt.
 4. Prostka 1020 mm DFR 102 – 20 szt.
 5. Trójnik 90 st. DFF 90 – 2 szt.
 6. Opaski zaciskowe DKLB - 42 szt.
 7. Elementy przyłączeniowe do pieca  (prostki, kolana) – 2 komplety

 

Cena wywoławcza: 7000,00 zł netto

(słownie: siedem tysięcy 00/100 )

 1. Oferowana cena zakupu nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 2. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę w złożonej przez siebie pisemnej ofercie.
 3. Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 4. Ofertę należy składać w sekretariacie PGK Sp. z o.o. Radomsko,                            ul. Stara Droga 85 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup komina stalowego”.

Termin składania ofert – do 28.02.2014r. do godz. 13.00.

 1. Kominy można oglądać na terenie Spółki, Oczyszczalnia Ścieków,

ul. Spacerowa 247.

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
 2. Telefon kontaktowy Dział Inwestycji 44 6830630 w 47.
OGŁOSZENIE

 

O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA

 

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień. Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art.132 ust. 2 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Postępowanie dotyczy:

 

„ Budowy kanału grawitacyjnego, kanału tłocznego i tłoczni ścieków, renowacji kanału sanitarnego metodą bezwykopową w ulicy Sucharskiego w Radomsku ”.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w  SIWZ.

Termin składania ofert upływa w dniu 04.02.2014 r. o godz. 1300

Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.02.2014 r. o godz. 1310 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 106.

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2014 r.

 

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena  - 100%.

 

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 8.000,00 zł ( słownie: osiem tysięcy złotych ).

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.pgk-radomsko.pl.

 

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk - Specjalista ds. Zamówień Publicznych ( pokój nr 217 ), tel. 44/  683 06 30, wew. 45, faks  44/ 683 43 77, tel. kom. 501 144 147.

P R E Z E S

Zarządu Spółki

/  — /

Wiesław Kamiński

 

 

Radomsko 22.01.2014 r.

SIWZ i załączniki

Plik zawierający:

1. Opis techniczny projektu budowlanego,

2. Zagospodarowanie terenu: ogrodzenie terenu tłoczni ścieków – opis w projekcie budowlanym ( pkt 8.6 - str.9 ),

3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej, kanalizacji tłocznej, tłoczni ścieków – rys.1,

4. profil podłużny kanału P1-S1- rys.2,

5. profil podłużny P1-S3- rys.3,

6. profil podłużny S2-S3- rys.4,

7. tłocznia ścieków – rys. 5,

8. przedmiar robót – w wersji PDF,

9. Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Informacja o unieważnieniu przetargu

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku

ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny

Regulamin udzielania zamówień. Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze

stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art.132 ust. 2 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Postępowanie dotyczy:

 

„ Budowy kanału grawitacyjnego, kanału tłocznego i tłoczni ścieków, renowacji

kanału sanitarnego metodą bezwykopową w ulicy Sucharskiego w Radomsku ”.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.

Termin składania ofert upływa w dniu 04.02.2014 r. o godz. 1300

Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.02.2014 r. o godz. 1310 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 106.

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2014 r.

 

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100%.

 

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 8.000,00 zł ( słownie: osiem tysięcy złotych ).

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.pgk-radomsko.pl.

 

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk - Specjalista ds. Zamówień Publicznych ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, faks 44/ 683 43 77,

tel. kom. 501 144 147.

P R E Z E S

Zarządu Spółki

/ /

Wiesław Kamiński

 

 

Radomsko 22.01.2014 r.

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku

ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny

Regulamin udzielania zamówień. Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze

stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art.132 ust. 2 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Postępowanie dotyczy:

 

„ Budowy kanału grawitacyjnego, kanału tłocznego i tłoczni ścieków, renowacji

kanału sanitarnego metodą bezwykopową w ulicy Sucharskiego w Radomsku ”.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.

Termin składania ofert upływa w dniu 04.02.2014 r. o godz. 1300

Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.02.2014 r. o godz. 1310 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 106.

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2014 r.

 

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 10 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

 

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku

ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny

Regulamin udzielania zamówień. Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze

stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art.132 ust. 2 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Postępowanie dotyczy:

 

„ Budowy kanału grawitacyjnego, kanału tłocznego i tłoczni ścieków, renowacji

kanału sanitarnego metodą bezwykopową w ulicy Sucharskiego w Radomsku ”.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.

Termin składania ofert upływa w dniu 04.02.2014 r. o godz. 1300

Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.02.2014 r. o godz. 1310 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 106.

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2014 r.

 

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100%.

 

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 8.000,00 zł ( słownie: osiem tysięcy złotych ).

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.pgk-radomsko.pl.

 

Wszelkich informacji o przetargu udzi

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA

 

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku

ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny

Regulamin udzielania zamówień. Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze

stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art.132 ust. 2 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Postępowanie dotyczy:

 

„ Budowy kanału grawitacyjnego, kanału tłocznego i tłoczni ścieków, renowacji

kanału sanitarnego metodą bezwykopową w ulicy Sucharskiego w Radomsku ”.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w  SIWZ.

Termin składania ofert upływa w dniu 04.02.2014 r. o godz. 1300

Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.02.2014 r. o godz. 1310 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 106.

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2014 r.

 

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena  - 100%.

 

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 8.000,00 zł ( słownie: osiem tysięcy złotych ).

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.pgk-radomsko.pl.

 

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk - Specjalista ds. Zamówień Publicznych ( pokój nr 217 ), tel. 44/  683 06 30, wew. 45, faks  44/ 683 43 77,

tel. kom. 501 144 147.

P R E Z E S

Zarządu Spółki

/  — /

Wiesław Kamiński

 

 

Radomsko 22.01.2014 r.

ela Tomasz Bąk - Specjalista ds. Zamówień Publicznych ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, faks 44/ 683 43 77,

tel. kom. 501 144 147.

P R E Z E S

Zarządu Spółki

/ /

Wiesław Kamiński

 

 

Radomsko 22.01.2014 r.0%.

 

 

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 8.000,00 zł ( słownie: osiem tysięcy złotych ).

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.pgk-radomsko.pl.

 

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk - Specjalista ds. Zamówień Publicznych ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, faks 44/ 683 43 77,

tel. kom. 501 144 147.

P R E Z E S

Zarządu Spółki

/ /

Wiesław Kamiński

 

 

Radomsko 22.01.2014 r. -- /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} -->

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18