Radomsko: Budowa nowego składowiska balastu i odpadów posortowniczych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie o pow. całkowitej 21.500 m2 i chłonności 155 940 m3 ( kwatera nr 1 )
Numer ogłoszenia: 5194 - 2014; data zamieszczenia: 07.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko, woj. łódzkie, tel. 044 6830630 w. 45, faks 044 6834377.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk-radomsko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. 100 % udziałów jest własnością gminy miasta Radomsko.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nowego składowiska balastu i odpadów posortowniczych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie o pow. całkowitej 21.500 m2 i chłonności 155 940 m3 ( kwatera nr 1 ).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest: Budowa nowego składowiska balastu i odpadów posortowniczych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie o pow. całkowitej 21.500 m2 i chłonności 155 940 m3 ( kwatera nr 1 ). 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - karczowanie i oczyszczenie terenu z gałęzi, korzeni, pni itp.; - ukształtowanie niecki przez wykonanie wykopów i nasypów do uzyskania niezbędnych spadków skarp i dna; - uszczelnienie mineralne - glina, warstwa o grubości 0,50 m; - ukształtowanie obwałowania technologicznego; - uszczelnienie sztuczne - geomembrana PEHD 2,0 mm, gładka na dnie i fakturowana ( szorstka ) na skarpach; - zabezpieczenie geomembrany - geowłóknina; - wykonanie dróg zjazdowych technologicznych dla samochodów dowożących odpady i sprzętu technologicznego do kwatery oraz poboczy dla wjazdu kompaktora; - ułożenie drenażu z rur perforowanych PEHD Ø 300 mm na dnie i skarpach, wykonanie szczelnych przejść przez uszczelnienie skarpy; - wykonanie rurociągu i studni połączeniowych poza obrysem uszczelnionej kwatery; - wykonanie pompowni odcieków, montaż zbiorników na odcieki, wykonanie głównej drogi technologicznej wzdłuż kwater składowiska; - wykonanie studni odgazowujących na dnie składowiska; - wykonanie oświetlenia korony niecki oraz zasilania pompowni; - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie składowiska balastu i odpadów posortowniczych; 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - projekt budowlany, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - przedmiary robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.21.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100.000,00 PLN ( słownie: sto tysięcy złotych ). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o zamówienie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jeden obiekt, w którym wartość robót ziemnych wynosiła minimum 2,5 mln zł brutto ( słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych ). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Dowody wskazujące czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone winny dotyczyć robót budowlanych wymienionych w wykazie. Dowodami zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. 2013, poz.231 ) są: poświadczenie lub w przypadku zamówień na roboty budowlane - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz.U.2013, poz.231 ), może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 226, poz.1817 ).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w następujących specjalnościach: a) jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą określone przepisami ustawy Prawo budowlane ( tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia. Doświadczenie zawodowe - co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w charakterze kierownika budowy, kierownika robót. b) jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót ( branża elektryczna ) posiadającą określone przepisami ustawy Prawo budowlane ( tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia. Doświadczenie zawodowe - co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w charakterze kierownika budowy, kierownika robót. c) jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w specjalności konstrukcyjno- budowlanej w zakresie dróg, posiadającą określone przepisami ustawy Prawo budowlane ( tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia. Doświadczenie zawodowe - co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w charakterze kierownika budowy, kierownika robót.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę co najmniej 3,0 mln zł ( słownie: trzy miliony złotych ). Jeżeli polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony obejmuje okres krótszy niż termin realizacji zamówienia, Wykonawca składa oświadczenie, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się do przedłużenia polisy na cały okres objęty zamówieniem oraz zobowiązuje się do przedkładania kolejnej polisy Zamawiającemu w wypadku zakończenia okresu ubezpieczenia. UWAGA! Do przeliczania wartości w walutach obcych określonych w dokumentach wskazanych powyżej, podane kwoty będą przeliczane według średniego kursu walut NBP dla danej waluty z dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych. - posiada własne środki finansowe lub zdolność kredytową umożliwiającą realizację zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 3,0 mln zł ( słownie: trzy miliony złotych ). Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym/których posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - osiągnął w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych 2010-2012, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, średni obrót roczny rozumiany jako przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na poziomie nie niższym niż 10 mln zł ( słownie: dziesięć milionów złotych ). W celu potwierdzenia i weryfikacji przez Zamawiającego spełnienia powyższego warunku ( tiret trzeci ) Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym sprawozdaniu, a przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za lata 2010-2012, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Szczegółowy harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia w postaci tabelarycznej, uwzględniający poszczególne etapy, czasokresy i zaangażowanie procentowe dla całego trwania kontraktu - według samodzielnie napisanego załącznika. Harmonogram musi zawierać: - podział przedmiotu zamówienia na poszczególne etapy, czasokresy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, - zaangażowanie procentowe, - terminy wykonania wyszczególnionych części oraz ich ceny. 3) Oświadczenie Wykonawcy do wniesienia zabezpieczenia i formy należytego wykonania umowy w przypadku uzyskania zamówienia w wysokości 10% ceny ofertowej brutto podanej w ofercie - wg samodzielnie napisanego załącznika. 4) Zobowiązanie Wykonawcy w przypadku uzyskania zamówienia do ubezpieczenia budowy i robót, na kwotę brutto zaoferowaną w przetargu z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej - według samodzielnie napisanego załącznika. 5) Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ. 6) Zaparafowany przez Wykonawcę projekt umowy. Wzór projektu znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ. 7) Wykaz elementów rozliczeniowych w układzie tabelarycznym za wykonanie poszczególnych elementów oraz innych świadczeń koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia - wg samodzielnie napisanego załącznika. Wykaz musi zawierać bazę cenowo-kosztorysową na podstawie, której Wykonawca wyliczył wartość robót zawierającą dane dotyczące: - roboczogodziny ( R ) - zł/godz. - narzutu kosztów pośrednich ( Kp ) - % ( od R, S ), - narzutu kosztów zakupu ( Kz ) - % ( od M ), - narzutu zysku ( Z ) - % ( od R+S+Kp ). 8) Dowód wniesienia wadium. 9) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu oryginał dokumentu pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów. Z zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia Wykonawcy zasobów winny wynikać następujące okoliczności: - jaki jest zakres dostępnych zasobów, - jaki będzie sposób ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia, - charakter stosunku, który będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, - jaki jest zakres i czas udziału innego podmiotu przy realizacji zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa ( np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT ). W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy jedynie w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji robót ze względu na: - zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji; - wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót; - w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, lub innych nieprzewidzianych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w SIWZ oraz STWiORB; - klęskę żywiołową; - siłę wyższą. 3. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgk-radomsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85 pokój 217.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.01.2014 godzina 13:00, miejsce: Sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ I ZAŁĄCZNIKI

PLIK ZAWIERAJĄCY (pliki samorozpakowujące):

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA, EKSPLOATACYJNA

- PRZEDMIARY ROBÓT:

- ROBOTY ELEKTRYCZNE

- ROBOTY BUDOWLANE

- DECYZJA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (pliki samorozpakowujące)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PROJEKT UMOWY UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANĘ W PAR. 11 PKT. 3 - załącznik nr. 7  do SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI

WYNIKI

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85

 

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż następującego środka trwałego:

 

Waga samochodowa nieautomatyczna z pomostem

stalowo-betonowym o udźwigu 50 t

 

 

W skład urządzenia wchodzi:

 1. Pomost stalowo-betonowy 12 m
 2. Przetworniki tensometryczne C16AC3/20t – 6 szt
 3. Miernik wagowy  – 1 szt

 

Producent:

ŁZG Łęczycka Spółka Akcyjna

Rok produkcji 2000

 

Cena wywoławcza: 29.155,00 zł netto

(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć 00/100 zł netto)

 1. Oferowana cena zakupu nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 2. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę w złożonej przez siebie pisemnej ofercie.
 3. Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 4. Ofertę należy składać w sekretariacie PGK Sp. z o.o. Radomsko, ul. Stara Droga 85 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup wagi samochodowej”.

Termin składania ofert –  20.01.2014r. godzina 12.00

 1. Urządzenie wagowe można oglądać: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
 3. Telefon kontaktowy Dział Inwestycji 44 6830630 w 47.

OGŁOSZENIE

 

Zarząd

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85

 

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż następującego środka trwałego:

KOMIN STALOWY WOLNOSTOJĄCY (średnica dw = 250 mm)

 

 

W skład komina dwuczłonowego firmy RAAB systemu DW wchodzi:

 1. Element zakończenia DFAST – 2 szt.
 2. Rewizja DROE – 2 szt.
 3. Stopa z odpływem DFFKW – 2 szt.
 4. Prostka 1020 mm DFR 102 – 20 szt.
 5. Trójnik 90 st. DFF 90 – 2 szt.
 6. Opaski zaciskowe DKLB - 42 szt.
 7. Elementy przyłączeniowe do pieca  (prostki, kolana) – 2 komplety

 

Cena wywoławcza: 14.400 zł netto

(słownie: czternaście tysięcy czterysta 00/100)

 1. Oferowana cena zakupu nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 2. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę w złożonej przez siebie pisemnej ofercie.
 3. Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 4. Ofertę należy składać w sekretariacie PGK Sp. z o.o. Radomsko, ul. Stara Droga 85 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup komina stalowego”.

Termin składania ofert – do 23.12.2013r. do godz. 12.00.

 1. Kominy można oglądać na terenie Spółki, Oczyszczalnia Ścieków, ul. Spacerowa 247.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
 3. Telefon kontaktowy Dział Inwestycji 44 683 06 30 w 47.

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18