O3OGŁOSZENIE

 

Zarząd

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85

 

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż następującego środka trwałego:

 

WAGA SAMOCHODOWA NIEAUTOMATYCZNA

Z POMOSTEM STALOWO – BETONOWYM O UDŹWIGU 50 t

 

W skład urządzenia wchodzi:

  1. Pomost stalowo-betonowy 12 m
  2. Przetworniki tensometryczne C16AC3/20t – 6 szt
  3. Miernik wagowy  – 1 szt

 

Producent:

ŁZG Łęczycka Spółka Akcyjna

Rok produkcji 2000

 

Cena wywoławcza: 41.650,00 zł netto

(słownie: czterdzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt 00/100 zł netto)

  1. Oferowana cena zakupu nie może być niższa od ceny wywoławczej.
  2. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę w złożonej przez siebie pisemnej ofercie.
  3. Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.
  4. Ofertę należy składać w sekretariacie PGK Sp. z o.o. Radomsko, ul. Stara Droga 85 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup wagi samochodowej”.

Termin składania ofert –  20.12.2013r. godzina 12.00

  1. Urządzenie wagowe można oglądać w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie.
  2. Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
  3. Telefon kontaktowy Dział Inwestycji 44 6830630 w 47.
OGŁOSZENIE

O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień. Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art.132 ust. 2 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Postępowanie dotyczy:

„ Naprawy – renowacji sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ulicy Krasickiego w Radomsku ”.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w  SIWZ.

Termin składania ofert upływa w dniu 25.11.2013 r. o godz. 1300

Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2013 r. o godz. 1310 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 106.

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2014 r.

 

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena  - 100%.

 

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych ).

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.pgk-radomsko.pl.

 

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk - Specjalista ds. Zamówień Publicznych ( pokój nr 217 ), tel. 44/  683 06 30, wew. 45, faks  44/ 683 43 77,

tel. kom. 501 144 147.

 

P R E Z E S    

Zarządu Spółki  

/  — /        

Wiesław Kamiński

 

 

Radomsko 07.11.2013 r.

 

SIWZ i załączniki

Załącznik 8 do SIWZ

Zmiana treści SIWZ

Ogloszenie o wyniku przetargu

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18