ZAPYTANIE O CENĘ

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: opracowanie graficzne, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjnych w formie broszury , dotyczącej realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności pn.„ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zaproszenia.

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie na formularzu ofertowym (załącznik nr 2) pisemnej oferty na wykonanie przedmiotu zadania oraz parafowanego projektu umowy (załącznik nr 3) w zamkniętej i opieczętowanej kopercie do dnia 22.08.2014 r. do godziny 1300 z adnotacją: Oferta na Opracowanie graficzne, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjnych w formie broszury”.

Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Radomsku, ul. Stara Droga 85.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2014 r. o godzinie 1310 w siedzibie Spółki  pok. 101.

Wynagrodzenie płatne będzie w całości po wykonaniu pełnego zakresu prac objętych zamówieniem w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury do siedziby Zamawiającego po uprzednim pozytywnym odbiorze broszur potwierdzonych protokołem zdawczo – odbiorczym.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100 %. Do oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji zamówienia ustala się do dnia 11.09.2014 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Wyjaśnienia dotyczące zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Stara droga 85, 97 – 500 Radomsko. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest: Ewa Perek – Kierownik Zespołu ds. administracyjno – organizacyjnych JRP, tel. 44 683 06 30 wew.67  od godz. 8:00 do 14:00 (dni robocze), adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. W zawiadomieniu o wyborze oferty Zamawiający poda nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.

Dokumenty, które oferent winien zawrzeć w ofercie:

 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg załącznika nr 2
 2. Zaparafowany projekt umowy wg załącznika nr 3

 

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

Formularz ofertowy – załącznik nr 2

Projekt Umowy – załącznik nr 3

Wzór treści broszury - załącznik nr 4

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Radomsko: Budowa nowego składowiska balastu i odpadów posortowniczych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie o pow. całkowitej 21.500 m2 i chłonności 155 940 m3 (kwatera nr 1)
Numer ogłoszenia: 249044 - 2014; data zamieszczenia: 25.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko, woj. łódzkie, tel. 044 6830630 w. 45, faks 044 6834377.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk-radomsko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. 100 % udziałów jest własnością gminy miasta Radomsko.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nowego składowiska balastu i odpadów posortowniczych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie o pow. całkowitej 21.500 m2 i chłonności 155 940 m3 (kwatera nr 1).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: - roboty przygotowawcze pomiarowe, - roboty ziemne: dowóz piasku, przemieszczenie ziemi, ukształtowanie skarp, - uszczelnianie czaszy i skarp: warstwa ochronna z piasku, z gliny, z folii, z włókniny, - drenaż: złoże piaskowo-żwirowo-filtracyjne, ułożenie drenażu z rur PCV, - technologie: studnie odpływowe gazowe, sieć wodociągowa, zbiorniki na odcieki, pompownia, - drogi wewnętrzne: nawierzchnia z tłucznia kamiennego, nawierzchnia z płyt betonowych, - zasilanie pompowni, oświetlenie kwatery. 2. Opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera: - przedmiar robót - załącznik nr 9 do siwz. - projekt budowlany. - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu robót tego samego rodzaju co roboty stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.21.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100.000,00 PLN ( słownie: sto tysięcy złotych ). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ). 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PEKAO S.A., konto nr 36124031321111000029671261 z dopiskiem: Wadium na budowę nowego składowiska balastu i odpadów posortowniczych na terenie ZUOK w Płoszowie ( kwatera nr 1 ). 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt. 3. ppkt 2)-5), wówczas Wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium razem z ofertą. Dokument gwarancji lub poręczenia stanowiący formę wadium musi zawierać w swojej treści stwierdzenie, że gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo i nieodwołalnie pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów zawartych w art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty w okresie obowiązywania gwarancji. W dokumencie tym gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta dodatkowych warunków lub czynności. Dopuszczalnym przez Zamawiającego żądaniem gwaranta może być np. żądanie oświadczenia beneficjenta o przyczynach zatrzymania wadium oraz dokumentu potwierdzającego, że osoby, które podpisały wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważnione są do jego reprezentowania. 7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołączy do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium na budowę nowego składowiska balastu i odpadów posortowniczych na terenie ZUOK w Płoszowie ( kwatera nr 1 ). 8. Gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 9. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy Pzp

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia przedmiotowego warunku w celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. 1. Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia to taki, który: a) wykaże się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu ( zakończeniu ), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - dwóch obiektów budowlanych, w których wartość robót ziemnych dla każdego wynosiła minimum 3,5 mln zł brutto ( słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych ) wraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. Zamawiający za najważniejsze roboty uzna te, które potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia. b) wykaże się należytym wykonaniem robót budowlanych tj.: - wywiązał się ze swych dotychczasowych zobowiązań w stopniu, który nie podważa jego rzetelności wymaganej dla należytego wywiązywania się z zobowiązań przy realizacji udzielanego zamówienia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca: nie posiadał przypadku - rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4a do siwz. Powyższe dotyczy również członka konsorcjum, podmiotów trzecich, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego na zasadach, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający uzna Wykonawcę, członka konsorcjum, inny podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy za niezdolnego do wykonania zamówienia z należytą starannością w sytuacji stwierdzenia, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca posiada przypadek rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa - Wykonawcy, członka konsorcjum, inny podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. 3. Dowodami zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013, poz.231) są: a) poświadczenia Poświadczenie - dokument, którego wystawcą nie jest Wykonawca, potwierdzający określone fakty lub wiedzę wystawcy. Poświadczeniem są zarówno dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, np. referencje, jak i dokumenty wystawione przez inny podmiot, który ma kompetencję, by poświadczyć fakty, o które wnosi Wykonawca robót budowlanych. Poświadczeniem jest również zaświadczenie, o którym mowa w art. 217 kpa, uzyskane przez Wykonawcę robót budowlanych od organu administracji publicznej lub innego podmiotu zobowiązanego do stosowania przepisów kpa. b) inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń wg pkt. a). - uwaga: w przypadku przedłożenia innych dokumentów, o których mowa w pkt. b) oczekuje się, aby Wykonawca wraz z dowodem podał uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze braku poświadczenia wg pkt. a).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w poszczególnych branżach: a) jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży sanitarnej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia. Doświadczenie zawodowe - co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w charakterze kierownika budowy/robót i/lub inspektora nadzoru. Informacja ta winna zawierać: - przedmiot zamówienia ( wykaz prowadzonych robót ), - podmiot, dla którego realizowane było zamówienie, - daty od ( miesiąc/rok ) do ( miesiąc/rok ) pełnienia funkcji kierownika budowy/robót i/lub inspektora nadzoru. b) jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży elektrycznej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia. Doświadczenie zawodowe - co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w charakterze kierownika budowy/robót i/lub inspektora nadzoru. Informacja ta winna zawierać: - przedmiot zamówienia ( wykaz prowadzonych robót ), - podmiot, dla którego realizowane było zamówienie, - daty od ( miesiąc/rok ) do ( miesiąc/rok ) pełnienia funkcji kierownika budowy/robót i/lub inspektora nadzoru. c) jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży drogowej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia. Doświadczenie zawodowe - co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w charakterze kierownika budowy/robót i/lub inspektora nadzoru. Informacja ta winna zawierać: - przedmiot zamówienia ( wykaz prowadzonych robót ), - podmiot, dla którego realizowane było zamówienie, - daty od ( miesiąc/rok ) do ( miesiąc/rok ) pełnienia funkcji kierownika budowy/robót i/lub inspektora nadzoru. UWAGA! 1. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez wskazane osoby, które realizować będą niniejsze zamówienie, pod warunkiem, że osoba ta spełni łącznie wymagania dla każdej z łączonych funkcji. 2. Tam gdzie w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach, należy rozumieć uprawnienia budowlane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm. ) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę 3,0 mln zł ( słownie: trzy miliony złotych ), a w przypadku jego braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową umożliwiającą realizację zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 3,0 mln zł ( słownie: trzy miliony złotych ). Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - osiągnął dobrą i stabilną sytuację finansową wyrażającą się następującymi wskaźnikami za lata obrotowe 2011-2013 tj.: a) w każdym roku wskaźnik bieżącej płynności finansowej nie mniejszy niż 1,2 ( aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe ), b) w każdym roku wskaźnik szybkiej płynności finansowej nie mniejszy niż 1,0 ( majątek obrotowy-zapasy-rozliczenia międzyokresowe czynne / zobowiązania krótkoterminowe ). W celu potwierdzenia i weryfikacji przez Zamawiającego spełnienia powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym sprawozdaniu, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za lata 2011-2013, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. UWAGA! Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykaz, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 1] lit. b ppkt a SIWZ winien zawierać roboty najważniejsze do wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, tj. zrealizowania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dwóch obiektów budowlanych, w których wartość robót ziemnych dla każdego wynosiła minimum 3,5 mln zł brutto ( słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych ) wraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. Zamawiający za najważniejsze roboty uzna te, które potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia. W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Zamawiający żąda wykazaniem się przez Wykonawcę należytym wykonaniem robót budowlanych tj.: - wywiązaniem się ze swych dotychczasowych zobowiązań w stopniu, który nie podważa jego rzetelności wymaganej dla należytego wywiązywania się z zobowiązań przy realizacji udzielanego zamówienia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca: nie posiadał przypadku - rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4a do siwz. Powyższe dotyczy również członka konsorcjum, podmiotów trzecich, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego na zasadach, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający uzna Wykonawcę, członka konsorcjum, inny podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy za niezdolnego do wykonania zamówienia z należytą starannością w sytuacji stwierdzenia, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca posiada przypadek rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa - Wykonawcy, członka konsorcjum, inny podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Zgodnie z art. 26 ust.2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu oryginał dokumentu pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Z zobowiązania podmiotu do udostępnienia Wykonawcy zasobów winny wynikać następujące okoliczności: - jaki jest zakres dostępnych zasobów, - jaki będzie sposób ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia, - charakter stosunku, który będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, - jaki jest zakres i czas udziału innego podmiotu przy realizacji zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu wymienione w rozdziale 6 ust.1 pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 siwz. 3) W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo to musi być załączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4)Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do siwz. 5) Szczegółowy harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia w postaci tabelarycznej, uwzględniający poszczególne etapy, czasokresy i zaangażowanie procentowe dla całego trwania kontraktu - według samodzielnie napisanego załącznika. Harmonogram musi zawierać: - podział przedmiotu zamówienia na poszczególne etapy, czasokresy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, - zaangażowanie procentowe, - terminy wykonania wyszczególnionych części oraz ich ceny. 6) Oświadczenie Wykonawcy do wniesienia zabezpieczenia i formy należytego wykonania umowy w przypadku uzyskania zamówienia w wysokości 10% ceny ofertowej brutto podanej w ofercie - wg samodzielnie napisanego załącznika. 7) Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 6 do siwz. 8) Zaparafowany przez Wykonawcę projekt umowy. Wzór projektu znajduje się w załączniku nr 7 do siwz. 9) Szczegółowe kosztorysy ofertowe wg załączonych do siwz przedmiarów robót - załącznik nr 9 do siwz. 10) Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa ( np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT ). W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy jedynie w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: - wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji robót ze względu na: - zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji; - wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót; - w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, lub innych nieprzewidzianych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w SIWZ oraz STWiORB; - klęskę żywiołową; - siłę wyższą. 3. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecić/polecać Wykonawcy: a) zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót objętych kosztorysem ofertowym, b) wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót, c) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do zaprojektowanych w dokumentacji projektowej. 4. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych zmian stanowią podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust.1 lub zmiany wynagrodzenia. 5. Wykonawca nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian dotyczących jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia Zamawiającego. 6. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgk-radomsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85 pokój nr 217.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ + załączniki nr. 1,2,3,4,4a,5,6,7,8

Plik samorozpakowujący się z załącznikami

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

z siedzibą w Radomsku przy ulicy Stara Droga 85

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania

działki położonej w Radomsku w obrębie geodezyjnym Nr 7 przy ulicy Architektów oznaczonej numerem 713 o powierzchni 0,0923 ha dla której Sąd Rejonowy w Radomsku prowadzi księgę wieczystą KW PT1R/00092329/0.

 

I. Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego m. Radomsko. Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/129/11 Rady Miejskiej nieruchomość znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

II. Cena wywoławcza – 51.290 zł.

III. Oferowana cena zakupu nie może być niższa od ceny wywoławczej.

IV.Wadium: 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

V.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości najpóźniej do godziny 1200 dnia 17 lipca 2014 roku:

- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy PGK

- w gotówce wpłaconej w kasie PGK

VI.Wpłacenie wadium jest warunkiem niezbędnym do rozpatrywania oferty przez Komisję Przetargową.

I. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wylicytowana cena sprzedaży powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i powinna być wpłacona przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca ponosi dodatkowe koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej w terminie podanym przez PGK Sp. z o.o., nie później niż 15 dni od daty przetargu.

II. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie w całości w ciągu trzech dni od dnia unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wniesienia wadium.

VII. Oferty należy składać w sekretariacie PGK Sp. z o.o.; Radomsko, ul. Stara Droga 85 w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta na zakup nieruchomości”; termin zbierania ofert – do 17 lipca 2014 roku, godz. 12.00.

Otwarcie ofert – 17 lipca 2014, godz. 12.10.

VIII. Informacji na temat przetargu udziela Dział Inwestycji, telefon 44 683 06 30 wew. 47.

PGK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

 

W I C E P R E Z E S

Zarządu Spółki

/ — /

Jakub Jędrzejczak

 

 

Zdjęcie w/w nieruchomości

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18