OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany  w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze.

Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest:

„ Dostawa pojemników wykonanych z tworzywa przeznaczonych na odpady komunalne ”,z podziałem na części:

 

A. Pojemniki dwukołowe wykonane z tworzywa przeznaczone na odpady komunalne:

- poj. 110 l w ilości 800 sztuk – kolor niebieski

- poj. 120 l w ilości 150 sztuk – kolor zielony

- poj. 240 l w ilości 150 sztuk – kolor zielony

B. Pojemniki czterokołowe wykonane z tworzywa przeznaczone na odpady komunalne:

- poj.   770 l w ilości   50 sztuk – kolor zielony

- poj. 1100 l w ilości 100 sztuk – kolor zielony

C. Pojemniki czterokołowe wykonane z tworzywa przeznaczone na odpady zbierane selektywnie:

- pojemniki na makulaturę o poj. 1100 l w ilości 15 sztuk – kolor niebieski

- pojemniki na plastik          o poj. 1100 l w ilości 15 sztuk – kolor żółty

- pojemniki na szkło             o poj. 1100 l w ilości 15 sztuk – kolor zielony


2. Dostawa pojemników odbywać się będzie partiami (sukcesywnie) w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego.

 

3. Miejsce dostawy pojemników: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Stara Droga 85,  97-500 Radomsko, od poniedziałku do piątku  w godz.  7:00-15:00 za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.

Termin składania ofert upływa w dniu 08.12.2011 r. o godz. 1300.

Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2011 r. o godz. 1310 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 106.

 

Termin realizacji zamówienia:

- dla pojemników o poj. 110 l, poj. 240 l, poj. 770 l, poj. 1100 l oraz na pojemniki na odpady zbierane selektywnie tj. makulaturę, plastik, szkło - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012 r.

- dla pojemników o poj. 120 l - od dnia 03.03.2012 r do dnia 03.03.2013 r.

 

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium:

a/. dla pojemników 110 l, 120 l, 240 l w wysokości  2.500,00 zł ( słownie: dwa tysiące pięćset złotych )

b/. dla pojemników 770 l, 1100 l w wysokości 2.000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych )

c/. dla pojemników 1100 l na odpady zbierane selektywnie tj. makulaturę, plastik, szkło w wysokości 1.000,00 zł ( jeden tysiąc złotych )

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Jedynym kryterium oceny ofert oddzielnie dla:

a. pojemników dwukołowych 110 l, 120 l, 240 l,

b. pojemników czterokołowych 770 l, 1100 l,

c. pojemników czterokołowych 1100 l przeznaczonych na odpady zbierane selektywnie:

makulaturę, szkło, plastik.

jest cena – 100%.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących:

a. pojemniki dwukołowe 110 l, 120 l, 240 l,

b. pojemniki czterokołowe 770 l, 1100 l,

c. pojemniki czterokołowe 1100 l przeznaczone na odpady zbierane selektywnie:

makulaturę, szkło, plastik.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.pgk-radomsko.pl.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk - Specjalista ds. Zamówień Publicznych ( pokój nr 217 ), tel. 44/  683 06 30, wew. 45, tel. kom. 501 144 147,

faks 44/  683 43 77.

 

 

Radomsko 24.11.2011 r.

 

- SIWZ + załączniki

- Wyniki

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA

( przekazane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 10.11.2011 r. )

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu  nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, a  także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze.

Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46  Prawa zamówień publicznych.

 

Przedmiot zamówienia dotyczy: „ Tankowania samochodów benzyną bezołowiową PB 95 i olejem napędowym ON oraz dostawę oleju napędowego i oleju opałowego ”.

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie przebiegała z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1

Tankowanie samochodów Zamawiającego benzyną bezołowiową PB 95 w ilości 3 500 litrów spełniające wymagania zgodnie z normą PN-EN 228:2009.

Tankowanie samochodów Zamawiającego będzie odbywać się sukcesywnie w miarę

pojawiających się potrzeb Zamawiającego, w stacji będącej w dyspozycji Wykonawcy, położonej w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego.

Zadanie nr 2

Tankowanie samochodów Zamawiającego olejem napędowym ON w temperaturze zablokowania zimnego filtra -260 w ilości 290 000 litrów spełniające wymagania zgodnie z normą PN-EN 590:2010.

Tankowanie samochodów Zamawiającego będzie odbywać się sukcesywnie w miarę

pojawiających się potrzeb Zamawiającego, w stacji będącej w dyspozycji Wykonawcy, położonej w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego.

Zadanie nr 3

 

Dostawa oleju napędowego do tankowania samochodów, maszyn i urządzeń w Zakładzie

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie w temperaturze zablokowania

zimnego filtra -260 w ilości 100 000 litrów spełniającego wymagania zgodnie z normą

PN-EN 590/2006.

Dostawa oleju napędowego będzie odbywać się sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego.

Miejsce dostawy oleju napędowego – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Płoszów gm. Radomsko, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 13.00.

 

 

 

Zadanie nr 4

 

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 5 000 litrów.

Wymagane parametry oleju opałowego:

- wartość opałowa 42,6 MJ/kg,

- temperatura płynięcia -330 C,

- temperatura zapłonu 730 C,

- zawartość siarki ( m/m ) 0,1%,

- barwa czerwona.

Dostawa oleju opałowego będzie odbywać się sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego.

Miejsce dostawy oleju opałowego – Schronisko dla Zwierząt, ul. Spacerowa 118 od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 13.00.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.

Termin składania ofert upływa w dniu 22.12.2011 r. o godz. 1300.

Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2011 r. o godz. 1310 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 106.

 

Termin realizacji zamówienia dla zadania 1, 2, 3, 4: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012 r.

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia

wadium w wysokość:

zadanie nr 1 - ( tankowanie benzyną PB 95 )                - wadium w kwocie       400,00 zł.

zadanie nr 2 - ( tankowanie olejem napędowym ON ) - wadium w kwocie  30 000,00 zł.

zadanie nr 3 - ( dostawa oleju napędowego )                 - wadium w kwocie  10 000,00 zł.

zadanie nr 4 – ( dostawa oleju opałowego )                   - wadium w kwocie       400,00 zł.

 

Okres związania z ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100% ( dotyczy wszystkich zadań ).

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85,  pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.pgk-radomsko.pl.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk - Specjalista ds. Zamówień Publicznych ( pokój nr 217 ), tel. 044/  683 06 30, wew. 45, tel. kom.501 144 147, faks 44/  683 43 77.

 

Radomsko 10.11.2011 r.

 

- SIWZ + załączniki

- Pytania i odpowiedzi

- Wyniki

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18