Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego w ramach projektu: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko
Numer ogłoszenia: 214798 - 2014; data zamieszczenia: 26.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko, woj. łódzkie, tel. 044 6830630 w. 45, faks 044 6834377.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk-radomsko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. 100 % udziałów jest własnością gminy miasta Radomsko.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego w ramach projektu: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego w ramach projektu: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko. Nadzór inwestorski obejmuje branże: instalacyjną, elektryczną i drogową. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 - priorytet I, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Wybrany Wykonawca robót: PROBUD Jarosław Dąbrowski ul. Soplicy 19, 97- 500 Radomsko. Wartość robót dla zadania A2 wg umowy: 1.466.467,50 zł brutto z VAT. Wartość robót dla zadania B2 wg umowy: 2.710.242,50 zł brutto z VAT. Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie miasta Radomska, w powiecie radomszczańskim, w województwie łódzkim, na terenie osiedli: Bogwidzowy i Sucha Wieś. Przedsięwzięcie objęte nadzorem inwestorskim jest częścią szerszego projektu noszącego nazwę: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko. Projekt obejmuje 2 kontrakty, z których kontrakt nr 1 został zrealizowany w roku 2012. Przedmiotem niniejszego postępowania jest kontrakt nr 2, nad którym sprawowany będzie nadzór inwestorski obejmujący zadania A2 i B2: Zadanie A2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Bogwidzowy w ul. Jeżynowa, Pasieczna, Przemysłowa, Ziołowa Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie robót: - kanalizacji sanitarnej Ø 200 i Ø 250 (z rur PCV-U ze ścianką litą SN8 SDR-34 klasy T wg PN-EN 1401:1999 o średnicy Dz 200 x 5,9 mm Dz 250 x 5,9 mm łączonych na uszczelki) o łącznej długości L = 1 116,0 mb wraz z elementami sieci Ø 160 do granic działek o łącznej długości L = 224,5 mb ( kanały sanitarne boczne z rur kielichowych z PCV-U ze ścianką litą SN8 klasy T wg PN-EN 1401:1999 o średnicy Dz 160 x 4,7 mm łączone na uszczelki ), wraz z odtworzeniem nawierzchni. Zadanie B2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Sucha Wieś w ul. Siemiradzkiego, Starowiejska, Partyzancka, Strażacka, Strzałkowska Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie robót: - kanalizacji sanitarnej Ø 200 ( z rur PCV-U ze ścianką litą SN8 klasy wg PN-EN 1401:1999 o średnicy Dz 200 x 5,9 mm łączonych na uszczelki ) o łącznej długości L = 2 109,0 mb wraz z elementami sieci Ø 160 do granicy działek o łącznej długości L = 349,0 mb (kanały boczne sanitarne z rur kielichowych z PVC-U ze ścianką litą SN 8 klasy T wg PN-EN 1401:1999 o średnicy Dz 160 x 4,7 mm łączonych na uszczelki), kanalizacji tłocznej Ø 110 i 125 PE o łącznej długości L = 643,0 mb oraz tłoczni ścieków P1 i P5 wraz z odtworzeniem nawierzchni. 2. Szczegółowy zakres rzeczowy nadzorowanego zadania inwestycyjnego określają następujące dokumenty: - dokumentacja projektowa ks. os. Sucha Wieś - część I, - dokumentacja projektowa ks. os. Sucha Wieś - część II, - dokumentacja badania gruntowo - wodne os. Sucha Wieś część I, cześć II, - dokumentacja sterowanie i monitoring przepompowni ścieków, - dokumentacja specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych os. Sucha Wieś - część I, - dokumentacja specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych os. Sucha Wieś - część II, - kosztorysy - przedmiary robót os. Sucha Wieś, - decyzje administracyjne os. Sucha Wieś, - skan odcinka inwentaryzacji w celu dalszego wykonania ks. dla części I i II, - dokumentacja projektowa ks. os. Bogwidzowy - część I, - dokumentacja projektowa ks. os. Bogwidzowy - część II - elementy sieci, - dokumentacja - opinia geologiczna oś. Bogwidzowy, - dodatkowe wyjaśnienia i informacje dla budowy ks. w ul. Pasiecznej, - skan odcinka inwentaryzacji w celu dalszego wykonania ks. dla części I, - dokumentacja specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych os. Bogwidzowy, - kosztorysy - przedmiary robót os. Bogwidzowy, - decyzje administracyjne os. Bogwidzowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,00 PLN ( słownie: dwa tysiące złotych ). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Forma wadium Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ). Miejsce i sposób wniesienia wadium Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PEKAO S.A., konto nr 36124031321111000029671261 z dopiskiem: Wadium na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w ppkt 2)-5), wówczas Wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium razem z ofertą. Dokument gwarancji lub poręczenia stanowiący formę wadium musi zawierać w swojej treści stwierdzenie, że gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo i nieodwołalnie pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów zawartych w art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty w okresie obowiązywania gwarancji. W dokumencie tym gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta dodatkowych warunków lub czynności. Dopuszczalnym przez Zamawiającego żądaniem gwaranta może być np. żądanie oświadczenia beneficjenta o przyczynach zatrzymania wadium oraz dokumentu potwierdzającego, że osoby, które podpisały wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważnione są do jego reprezentowania. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołączy do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować realizację przynajmniej dwóch usług pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości równej lub przekraczającej 2,5 mln zł brutto każda w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Dowodami tymi zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. 2013, poz. 231 ) są: poświadczenie lub oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w następujących specjalnościach: a) jedną osobą, która pełnić będzie funkcję inspektora robót branży sanitarnej posiadającą określone przepisami ustawy Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z poźn. zm. ) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych oraz wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, w zakresie wymaganym do realizacji zadania lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia. Doświadczenie zawodowe - minimum 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy/robót i/lub inspektora nadzoru. Informacja ta winna zawierać: - przedmiot zamówienia ( wykaz prowadzonych robót ), - podmiot, dla którego realizowane było zamówienie, - daty od ( miesiąc/rok ) do ( miesiąc/rok ) pełnienia funkcji kierownika budowy/robót i/lub inspektora nadzoru. b) jedną osobą, która pełnić będzie funkcję inspektora robót branży elektrycznej posiadającą określone przepisami ustawy Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia. Doświadczenie zawodowe - minimum 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy/robót i/lub inspektora nadzoru. Informacja ta winna zawierać: - przedmiot zamówienia ( wykaz prowadzonych robót ), - podmiot, dla którego realizowane było zamówienie, - daty od ( miesiąc/rok ) do ( miesiąc/rok ) pełnienia funkcji kierownika budowy/robót i/lub inspektora nadzoru. c) jedną osobą, która pełnić będzie funkcję inspektora robót w branży drogowej posiadającą określone przepisami ustawy Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm. ) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia. Doświadczenie zawodowe - minimum 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy/robót i/lub inspektora nadzoru. Informacja ta winna zawierać: - przedmiot zamówienia ( wykaz prowadzonych robót ), - podmiot, dla którego realizowane było zamówienie, - daty od ( miesiąc/rok ) do ( miesiąc/rok ) pełnienia funkcji kierownika budowy/robót i/lub inspektora nadzoru. UWAGA! 1. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez wskazane osoby, które realizować będą niniejsze zamówienie, pod warunkiem, że osoba ta spełni łącznie wymagania dla każdej z łączonych funkcji. 2. Tam gdzie w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach, należy rozumieć uprawnienia budowlane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm. ) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę 100.000,00 zł ( słownie: sto tysięcy złotych ), a w przypadku jego braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. UWAGA! Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ. 3) Zaparafowany przez Wykonawcę projekt umowy. Wzór projektu znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ. 4) Dowód wniesienia wadium. Zgodnie z art.26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu oryginał dokumentu pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Z zobowiązania podmiotu do udostępnienia Wykonawcy zasobów winny wynikać następujące okoliczności: - jaki jest zakres dostępnych zasobów, - jaki będzie sposób ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia, - charakter stosunku, który będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, - jaki jest zakres i czas udziału innego podmiotu przy realizacji zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, pod warunkiem spełnienia przesłanek ustawowych określonych w art. 144 Prawa zamówień publicznych, w szczególności: a) dotyczących zmiany inspektorów nadzoru oraz innych osób wyznaczonych do realizacji postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, b) wystąpienia opóźnień w realizacji umowy powstałych w wyniku okoliczności będących po stronie Zamawiającego, powodujących zmianę ostatecznego terminu realizacji przedmiotu zamówienia, c) wynikających z opóźnień w realizacji robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy tych robót, powodujących konieczność przedłużenia ostatecznego terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, d) w przypadku zmiany możliwości finansowych Zamawiającego ( zmniejszenie lub zwiększenie ), powodujących konieczność zmiany zakresu lub terminu niniejszej umowy, e) w przypadku zwiększenia lub zmiany zakresu umowy o roboty budowlane wynikających w szczególności z udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających, f) wynikających z działań organów administracji, w szczególności: przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. lub odmowa ich wydania przez organy administracji. 2. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki od towarów i usług, strony umowy postanawiają, że wynagrodzenie netto określone w § 5 ust.1 pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 3. Przewidziane w pkt 1 powyżej okoliczności, stanowiące podstawę do wprowadzenia aneksu do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego, nie zaś jego obowiązek. Okoliczności te nie mogą również stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie i/lub odszkodowanie. 4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgk-radomsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85 pokój nr 217.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.07.2014 godzina 13:00, miejsce: Sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Program: Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Oś priorytetowa: I - Gospodarka wodno-ściekowa. Działanie: 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Numer umowy: POIS.01.01.00-00-014/13-00 zawarta w Łodzi dnia 25.03.2014 r.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Dokumenty określające szczegółowy zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego:

- dokumentacja projektowa ks. os. Sucha Wieś – część I,

- dokumentacja projektowa ks. os. Sucha Wieś – część II,

-  dokumentacja badania gruntowo – wodne  os. Sucha Wieś część I, cześć II,

-  dokumentacja sterowanie i monitoring przepompowni ścieków,

-  dokumentacja specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych os. Sucha

Wieś - część I,

-  dokumentacja specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych os. Sucha

Wieś - część II,

-  kosztorysy - przedmiary robót os. Sucha Wieś,

-  decyzje administracyjne os. Sucha Wieś,

-  skan odcinka inwentaryzacji w celu dalszego wykonania ks. dla części I i II,

-  dokumentacja projektowa ks. os. Bogwidzowy – część I,

-  dokumentacja projektowa ks. os. Bogwidzowy –  część II - elementy sieci,

-  dokumentacja - opinia geologiczna  oś. Bogwidzowy,

-  dodatkowe wyjaśnienia i informacje dla budowy ks. w ul. Pasiecznej,

-  skan odcinka inwentaryzacji w celu dalszego wykonania ks. dla części I,

-  dokumentacja specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

os. Bogwidzowy,

-  kosztorysy - przedmiary robót os. Bogwidzowy,

-  decyzje administracyjne os. Bogwidzowy

 

SIWZ wraz z załącznikami

Dokumentacja

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE

O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA

Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara

Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny

Regulamin udzielania zamówień.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolacyjnych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych z podziałem na 5 zadań.

 

Szczegółowy opis materiałów co do asortymentu i ilości zawiera formularz cenowy – załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6 do siwz.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.

Termin składania ofert upływa w dniu 12.06.2014 r. o godz. 1300

Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku

ul. Stara Droga 85.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2014 r. o godz. 1310 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 106.

Termin realizacji zamówienia dla:

- materiałów z załącznika nr 2, 3, 4, 5, 6 od dnia podpisania umowy  do dnia 16.07.2014 r.

 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jedynym kryterium oceny ofert za wykonanie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań jest cena - 100%.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.pgk-radomsko.pl.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk - Specjalista ds. Zamówień Publicznych ( pokój nr 217 ), tel. 44/  683 06 30, wew. 45, tel. kom. 501 144 147, faks 44/  683 43 77.

 

 

P R E Z E S

Zarządu Spółki

/ /

Wiesław Kamiński

SIWZ  z załącznikami

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyniku przetargu

Radomsko: Zakup (dostawa) do siedziby Zamawiającego w formie leasingu operacyjnego używanej ładowarki teleskopowej przeznaczonej do odpadów komunalnych
Numer ogłoszenia: 176914 - 2014; data zamieszczenia: 26.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko, woj. łódzkie, tel. 044 6830630 w. 45, faks 044 6834377.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk-radomsko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. 100 % udziałów jest własnością gminy miasta Radomsko.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup (dostawa) do siedziby Zamawiającego w formie leasingu operacyjnego używanej ładowarki teleskopowej przeznaczonej do odpadów komunalnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup (dostawa) do siedziby Zamawiającego w formie leasingu operacyjnego używanej ładowarki teleskopowej przeznaczonej do odpadów komunalnych, spełniającej wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, o parametrach użytkowych określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wymagania stawiane Wykonawcy: a. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego tj. Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ul. Jeżynowa 40, Płoszów gm. Radomsko, własnym transportem, na własny koszt i odpowiedzialność, w terminie uzgodnionym przez Strony i umożliwi jego sprawdzenie pod względem technicznym. Zamawiający nie odpowiada za szkody powstałe w transporcie. Z czynności wydania i odebrania maszyny zostanie sporządzony protokół odbioru. b. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia w zakresie bieżącej obsługi przedmiotu zamówienia dla pracowników wytypowanych przez Zamawiającego. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego i obejmować będzie zakres umożliwiający prawidłową eksploatację maszyny. c. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w języku polskim niezbędnych dokumentów do dostarczonej maszyny między innymi: instrukcję obsługi maszyny, oraz inne dokumenty stosownie do obowiązujących przepisów w tym niezbędne dokumenty do jego pierwszej rejestracji. d. maszyna winna być bezwypadkowa, nie posiadająca śladów korozji, wgnieceń i innych uszkodzeń mechanicznych. e. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłożenia przez Wykonawcę opinii rzeczoznawcy w przypadku gdy stan techniczny maszyny budzi wątpliwości lub taka opinia wymagana jest w związku z leasingowaniem zakupu maszyny. Wymagane warunki dotyczące leasingu: a. leasing operacyjny ( w rozumieniu ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), b. okres trwania leasingu 60 miesięcy, c. spłata rat leasingowych w ratach miesięcznych przy zastosowaniu stałej stopy procentowej, d. leasing udzielony będzie w złotych polskich, e. pierwsza rata leasingowa zostanie opłacona w terminie 30 dni po opłaceniu czynszu inicjalnego, f. czynsz inicjalny w wysokości 10% wartości zamówienia, g. kwota wykupu w wysokości 1% wartości zamówienia, h. po wykupie przeniesienie własności rzeczy z Leasingodawcy na Leasingobiorcę, i. zapłata czynszu inicjalnego, rat leasingowych i kwoty wykupu wyczerpuje wszelkie zobowiązania pieniężne wobec Leasingodawcy z tytułu należytego wykonania umowy leasingu, j. koszty związane z zarejestrowaniem pojazdu, ubezpieczeniem OC, AC, NW ponosi Wykonawca.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.47.10-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferent, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych ). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.z 2007 r., Nr 42, poz. 275 )

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ; 2) oświadczenie, że oferowana ładowarka teleskopowa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego - załącznik nr 4 do SIWZ; 3) projekt umowy leasingu operacyjnego przedstawiony przez Wykonawcę; 4) harmonogram spłat wszystkich rat leasingowych w postaci tabelarycznej; 5) opis techniczny oferowanej ładowarki teleskopowej; 6) dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgk-radomsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85 pokój nr 217.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2014 godzina 13:00, miejsce: Sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ i załączniki

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe

F01

Pytania i odpowiedzi

SIWZ (wersja edytowalna)

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18