Radomsko: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko Kontrakt 2 Zadanie A2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Bogwidzowy w ul. Jeżynowa, Pasieczna, Przemysłowa, Ziołowa Zadanie B2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Sucha Wieś w ul. Siemiradzkiego, Starowiejska, Partyzancka, Strażacka, Strzałkowska
Numer ogłoszenia: 147082 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko, woj. łódzkie, tel. 044 6830630 w. 45, faks 044 6834377.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk-radomsko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. 100 % udziałów jest własnością gminy miasta Radomsko.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko Kontrakt 2 Zadanie A2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Bogwidzowy w ul. Jeżynowa, Pasieczna, Przemysłowa, Ziołowa Zadanie B2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Sucha Wieś w ul. Siemiradzkiego, Starowiejska, Partyzancka, Strażacka, Strzałkowska.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie A2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Bogwidzowy w ul. Jeżynowa, Pasieczna, Przemysłowa, Ziołowa Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: - kanalizacji sanitarnej Ø 200 i Ø 250 (z rur PCV-U ze ścianką litą SN8 SDR-34 klasy T wg PN-EN 1401:1999 o średnicy Dz 200 x 5,9 mm Dz 250 x 5,9 mm łączonych na uszczelki) o łącznej długości L = 1 116,0 mb wraz z elementami sieci Ø 160 do granic działek o łącznej długości L = 224,5 mb ( kanały sanitarne boczne z rur kielichowych z PCV-U ze ścianką litą SN8 klasy T wg PN-EN 1401:1999 o średnicy Dz 160 x 4,7 mm łączone na uszczelki ), wraz z odtworzeniem nawierzchni. Zadanie B2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Sucha Wieś w ul. Siemiradzkiego, Starowiejska, Partyzancka, Strażacka, Strzałkowska Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: - kanalizacji sanitarnej Ø 200 ( z rur PCV-U ze ścianką litą SN8 klasy wg PN-EN 1401:1999 o średnicy Dz 200 x 5,9 mm łączonych na uszczelki ) o łącznej długości L = 2 109,0 mb wraz z elementami sieci Ø 160 do granicy działek o łącznej długości L = 349,0 mb (kanały boczne sanitarne z rur kielichowych z PVC-U ze ścianką litą SN 8 klasy T wg PN-EN 1401:1999 o średnicy Dz 160 x 4,7 mm łączonych na uszczelki), kanalizacji tłocznej Ø 110 i 125 PE o łącznej długości L = 643,0 mb oraz tłoczni ścieków P1 i P5 wraz z odtworzeniem nawierzchni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ: - dokumentacja projektowa ks. os. Sucha Wieś - część I, - dokumentacja projektowa ks. os. Sucha Wieś - część II, - dokumentacja badania gruntowo - wodne os. Sucha Wieś część I, cześć II, - dokumentacja sterowanie i monitoring przepompowni ścieków, - dokumentacja specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych os. Sucha Wieś - część I, - dokumentacja specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych os. Sucha Wieś - część II, - kosztorysy - przedmiary robót os. Sucha Wieś, - decyzje administracyjne os. Sucha Wieś, - skan odcinka inwentaryzacji w celu dalszego wykonania ks. dla części I i II, - dokumentacja projektowa ks. os. Bogwidzowy - część I, - dokumentacja projektowa ks. os. Bogwidzowy - część II - elementy sieci, - dokumentacja - opinia geologiczna oś. Bogwidzowy, - dodatkowe wyjaśnienia i informacje dla budowy ks. w ul. Pasiecznej, - skan odcinka inwentaryzacji w celu dalszego wykonania ks. dla części I, - dokumentacja specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych os. Bogwidzowy, - kosztorysy - przedmiary robót os. Bogwidzowy, - decyzje administracyjne os. Bogwidzowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.40-8, 45.23.24.23-3, 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100.000,00 PLN ( słownie: sto tysięcy złotych ). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Forma wadium: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ). Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt 2)-5), wówczas Wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium razem z ofertą. Dokument gwarancji lub poręczenia stanowiący formę wadium musi zawierać w swojej treści stwierdzenie, że gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo i nieodwołalnie pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów zawartych w art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty w okresie obowiązywania gwarancji. W dokumencie tym gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta dodatkowych warunków lub czynności. Dopuszczalnym przez Zamawiającego żądaniem gwaranta może być np. żądanie oświadczenia beneficjenta o przyczynach zatrzymania wadium oraz dokumentu potwierdzającego, że osoby, które podpisały wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważnione są do jego reprezentowania. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołączy do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium na rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko. Gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o zamówienie wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 4 km każda wraz z odtworzeniem nawierzchni oraz budowie nie mniej niż 2 tłoczni ścieków z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Zgodnie z § 1 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. ( Dz. U. 2013, poz. 231 ), Zamawiający określa, iż Wykonawca winien wykazać w wykazie wyłącznie roboty budowlane szczegółowo określone w rozdziale 5 ust. 1 pkt 1] lit b SIWZ. Dowody wskazujące czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone winny dotyczyć robót budowlanych wymienionych w wykazie. Zamawiający nie żąda informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w następujących specjalnościach: a) jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży sanitarnej posiadającą określone przepisami ustawy Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z poźn. zm. ) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych oraz wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, w zakresie wymaganym do realizacji zadania lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia. Doświadczenie zawodowe - minimum 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy/robót i/lub inspektora nadzoru. Informacja ta winna zawierać: - przedmiot zamówienia ( wykaz prowadzonych robót ), - podmiot, dla którego realizowane było zamówienie, - daty od ( miesiąc/rok ) do ( miesiąc/rok ) pełnienia funkcji kierownika budowy/robót i/lub inspektora nadzoru. b) jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży elektrycznej posiadającą określone przepisami ustawy Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia. Doświadczenie zawodowe - minimum 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy/robót i/lub inspektora nadzoru. Informacja ta winna zawierać: - przedmiot zamówienia ( wykaz prowadzonych robót ), - podmiot, dla którego realizowane było zamówienie, - daty od ( miesiąc/rok ) do ( miesiąc/rok ) pełnienia funkcji kierownika budowy/robót i/lub inspektora nadzoru. c) jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającą określone przepisami ustawy Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm. ) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia. Doświadczenie zawodowe - minimum 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy/robót i/lub inspektora nadzoru. Informacja ta winna zawierać: - przedmiot zamówienia ( wykaz prowadzonych robót ), - podmiot, dla którego realizowane było zamówienie, - daty od ( miesiąc/rok ) do ( miesiąc/rok ) pełnienia funkcji kierownika budowy/robót i/lub inspektora nadzoru. UWAGA! 1. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez wskazane osoby, które realizować będą niniejsze zamówienie, pod warunkiem, że osoba ta spełni łącznie wymagania dla każdej z łączonych funkcji. 2. Tam gdzie w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach, należy rozumieć uprawnienia budowlane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm. ) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę 1,0 mln zł ( słownie: jeden milion złotych ), a w przypadku jego braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową umożliwiającą realizację zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 2,0 mln zł ( słownie: dwa miliony złotych ). Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - osiągnął dobrą i stabilną sytuację finansową wyrażającą się następującymi wskaźnikami za lata obrotowe 2011-2012 tj.: - w każdym roku wskaźnik bieżącej płynności finansowej nie mniejszy niż 1,2 ( aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe), - w każdym roku wskaźnik szybkiej płynności finansowej nie mniejszy niż 1,0 ( majątek - obrotowy-zapasy-rozliczenia międzyokresowe czynne/zobowiązania krótkoterminowe ). W celu potwierdzenia i weryfikacji przez Zamawiającego spełnienia powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym sprawozdaniu, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za lata 2011-2012, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. UWAGA! Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 2 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 2 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej w postaci materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych pod względem jakościowym i technicznym niż określone w dokumentacji. Wskazane w dokumentach parametry należy przyjąć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane i zalecane przez Zamawiającego, które służą doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i są tylko używane jako podstawa do wyliczeń, obliczeń. W przypadku złożenia oferty z użyciem materiałów/urządzeń równoważnych Wykonawca ma obowiązek wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego lub je przewyższają. W celu umożliwienia dokonania oceny przez Zamawiającego porównania urządzeń pod względem, nie gorsze niż przewidziane w dokumentacji projektowej, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia. Wykonawcy zobowiązani są podać w ofercie: - typ urządzeń i materiałów, których dotyczy odstępstwo, - szczegółową charakterystykę urządzeń i materiałów, ich parametry techniczne i eksploatacyjne oraz przedstawić rysunki wraz z zestawieniem wyposażenia, odnieść się do wszystkich parametrów, określonych w dokumentacji projektowej, - przedstawić karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające parametry oferowanych materiałów i urządzeń ( wystawione przez producenta materiału lub urządzenia ), a dla urządzeń montowanych z oddzielnych elementów również karty katalogowe istotnych elementów. Brak w ofercie informacji dotyczącej zastosowania innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej będzie jednoznacznie ocenione przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje wyłącznie realizację prac i dostaw zgodnych z projektem technicznym i nie będzie wnosił o zmianę rozwiązań i dostaw urządzeń w trakcie realizacji zadania.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Szczegółowy harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy oddzielnie dla zadania A2 i zadania B2 w postaci tabelarycznej, uwzględniającego poszczególne etapy, czasokresy i zaangażowanie procentowe dla całego trwania kontraktu - według samodzielnie napisanego załącznika. Harmonogram musi zawierać: - podział przedmiotu zamówienia na poszczególne etapy, czasokresy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, - zaangażowanie procentowe, - terminy wykonania wyszczególnionych części oraz ich ceny. 3) Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ. 4) Zaparafowany przez Wykonawcę projekt umowy. Wzór projektu znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ. 5) Wykaz elementów rozliczeniowych oddzielnie dla zadania A2 i zadania B2 w układzie tabelarycznym za wykonanie poszczególnych elementów oraz innych świadczeń koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia - wg samodzielnie napisanego załącznika. Wykaz musi zawierać bazę cenowo-kosztorysową na podstawie, której Wykonawca wyliczył wartość robót zawierającą dane dotyczące: - roboczogodziny - zł/godz. - narzutu kosztów ogólnych od robocizny i sprzętu - % - narzutu kosztów zakupu - % - narzutu zysku od robocizny i kosztów ogólnych - %. 6) Dowód wniesienia wadium. 7) Zgodnie z art.26 ust.2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu oryginał dokumentu pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Z zobowiązania podmiotu do udostępnienia Wykonawcy zasobów winny wynikać następujące okoliczności: - jaki jest zakres dostępnych zasobów, - jaki będzie sposób ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia, - charakter stosunku, który będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, - jaki jest zakres i czas udziału innego podmiotu przy realizacji zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa ( np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT ). W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy jedynie w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: - zmiany warunków finansowania przedmiotu umowy w ramach dofinansowania projektu Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 -2013, - zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, - w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, lub innych nieprzewidzianych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w SIWZ oraz STWiORB, - klęskę żywiołową, - siłę wyższą. 3. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgk-radomsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85 pokój nr 217.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2014 godzina 13:00, miejsce: Sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Oś priorytetowa: I - Gospodarka wodno-ściekowa. Działanie: 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Numer umowy: POIS.01.01.00-00-014/13-00 zawarta w Łodzi dnia 25.03.2014 r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ i ZAŁĄCZNIKI

PLIK ZAWIERAJĄCY(pliki samorozpakowujące):

Do otworzenia pliku o rozszerzeniu DWG zamieszczamy narzędzie do pobrania TUTAJ

- dokumentacja projektowa ks. os. Sucha Wieś – część I,

- dokumentacja projektowa ks. os. Sucha Wieś – część II,

-  dokumentacja badania gruntowo – wodne  os. Sucha Wieś część I, cześć II,

-  dokumentacja sterowanie i monitoring przepompowni ścieków,

-  dokumentacja specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych os. Sucha Wieś - część I,

-  dokumentacja specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych os. Sucha Wieś - część II,

-  kosztorysy - przedmiary robót os. Sucha Wieś,

-  decyzje administracyjne os. Sucha Wieś,

-  skan odcinka inwentaryzacji w celu dalszego wykonania ks. dla części I i II,

-  dokumentacja projektowa ks. os. Bogwidzowy – część I,

-  dokumentacja projektowa ks. os. Bogwidzowy –  część II - elementy sieci,

-  dokumentacja - opinia geologiczna  oś. Bogwidzowy,

-  dodatkowe wyjaśnienia i informacje dla budowy ks. w ul. Pasiecznej,

-  skan odcinka inwentaryzacji w celu dalszego wykonania ks. dla części I,

-  dokumentacja specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych os. Bogwidzowy,

-  kosztorysy - przedmiary robót os. Bogwidzowy,

-  decyzje administracyjne os. Bogwidzowy.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja treści SIWZ

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

w Radomsku ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie jest prowadzone w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny regulamin

1. Postępowanie dotyczy dostawy materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z kompletem załączników  jest zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Adres strony www.pgk-radomsko.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 28.04.2014  r. o godz. 13:00. Oferty należy składać w sekretariacie w siedzibie Przedsiębiorstwa. Termin składania ofert jest jednocześnie terminem ich otwarcia.

Termin wykonania zamówienia:  do15.09.2014 r.

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki

określone w SIWZ.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Paweł Paszkowski – Dział Rozwoju( pokój nr 218 ), tel. 044/ 683 06 30, wew.29. faks 683-43-77 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Radomsko –17.04.2014 r.

 

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie

Protokół

 

OGŁOSZENIE


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

w Radomsku ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie jest prowadzone w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny regulamin

1. Postępowanie dotyczy wykonania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ulicach Wymysłowska i Chabrowa w Radomsku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z kompletem załączników  jest zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Adres strony www.pgk-radomsko.pl

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 12.05.2014  r. o godz. 13:00. Oferty należy składać w sekretariacie w siedzibie Przedsiębiorstwa. Termin składania ofert jest jednocześnie terminem ich otwarcia.

Termin wykonania zamówienia: 28.11.2014 r.

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki

określone w SIWZ.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Paweł Paszkowski – Dział Rozwoju( pokój nr 218 ), tel. 044/ 683 06 30, wew.29. faks 683-43-77 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Radomsko –17.04.2014 r.

 

Ogłoszenie

SIWZ

Wewnętrzny regulamin udzielania zamówień

Załącznik4(umowa)

Załączniki

Informacja

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Dokumentacja techniczna

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o wynikach przetargu

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18