Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
„Budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Bugaj, Szkolna, Przyszkolna, Jachowicza, Niecała i Ściegiennego w Radomsku”
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 

Numer projektu: WND-RPLD.02.10.00-00-007/10

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.02.10.00-00-007/10-00, z dnia 10 października 2011 r.

Aneks nr: UDA-RPLD.02.10.00-00-007/10-01 do umowy o dofinansowanie z dnia 26 listopada 2013 r.

Całkowita wartość projektu: 1 422 817,26 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 367 212,00 PLN

Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

Działanie II. 10 : Sieci ciepłownicze

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku zakończyło już prace związane z projektem pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Bugaj, Szkolna, Przyszkolna, Jachowicza, Niecała i Ściegiennego w Radomsku”.

 

Projekt w liczbach:

- wykonano 1331,43 metrów bieżących sieci ciepłowniczej
- ponadto 467,5 metrów bieżących przyłączy ciepłowniczych
- łącznie przyłączyło się 31 nowych odbiorców

 

Na całej długości wybudowanego ciepłociągu odtworzono nawierzchnię. Realizacja projektu pozwoliła na likwidację kotłowni opalanych węglem i zastąpienie ich dostawą ciepła z Ciepłowni Rejonowej zlokalizowanej przy ulicy Wyszyńskiego 151.

 

Szczegółowe informacje o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego

na lata 2007 – 2013 dostępne są na www.rpo.lodzkie.pl