Kierownik: Urszula Rylik

Mamy świadomość, że działalność naszej Spółki oddziałuje w mniejszym lub większym stopniu na wszystkie komponenty środowiskowe, tj. wody, gleby, powietrze i dlatego zostało wyznaczonych kilka zasad, których przestrzegamy w codziennej pracy:

1.utrzymywanie zgodności z krajowymi przepisami obowiązujących w ochronie środowiska poprzez pozyskiwanie stosownych koncesji, zezwoleń

2.kierowanie się zasadą wyższości działań zapobiegawczych nad działaniami związanymi z usuwaniem negatywnych skutków naszej działalności

3.stosowanie wymagań Najlepszej Dostępnej Techniki w instalacjach posiadających pozwolenia zintegrowane ( składowisko odpadów, ciepłownia miejska)

Nasze działania są ukierunkowane głównie na:

1.ograniczanie emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do wód, ziemi, powietrza
2.optymalną gospodarkę energią cieplną
3.podnoszenie świadomości ekologicznej naszych mieszkańców
4.promowanie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych

 

Posiadane decyzje i pozwolenia:

 

GOSPODARKA ODPADAMI

 

1. Pozwolenie zintegrowane Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 31.03.2015 r. dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne  w Płoszowie – faza II,

2. Decyzja Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 20.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji prowadzenia składowiska odpadów,

3. Pozwolenie zintegrowane Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 09.11.2015 r.
z późn.zm. na prowadzenie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne,

4. Pozwolenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 12.08.2015 r. na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne,

5. Decyzje Starosty Powiatu Radomszczańskiego na wytwarzanie, zbieranie i transport odpadów.

 

 

GOSPODARKA WODNA

1. Pozwolenie wodnoprawne Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu PO.RUZ.421.278.7.2018.JŁ z dn. 13.11.2018 r. na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z Ujęcia Wody Podziemnej „Miłaczki” w m. Radomsko

2. Pozwolenie wodnoprawne Starosty Powiatu Radomszczańskiego PŚ.I.6341.4.2012 z dnia 17.12.2012 r. dla ujęcia wód podziemnych na terenie ZSG nr 6 w Radomsku - Stobiecko Miejskie – ul. Kornela Makuszyńskiego 25

3. Pozwolenie wodnoprawne Starosty Powiatu Radomszczańskiego PŚI.6341.9.2015 z dnia 18.05.2015 r. na pobór wód podziemnych z ujęcia na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Radomsku

4. Pozwolenie wodnoprawne Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu PO.ZUZ.5.421.965.2019.MC z dn. 25.03.2020 r. na wykonanie urządzeń wodnych: studni S1 i studni S2 oraz usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych z dwuotworowego ujęcia Stacja Wodociągowa "A" przy ul. Bełchatowskiej róg Łódzkiej

 

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

1. Pozwolenie wodnoprawne Starosty Powiatu Radomszczańskiego z dnia 13.07.2016 r. na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Radomki

 

OCHRONA POWIETRZA

1. Pozwolenie zintegrowane Starosty Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25.11.2014 r. z późn. zm. dla instalacji IPPC do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW - Zakładu Ciepłowniczego

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18