Kierownik: Michał Łańcuchowski

 

  Mapka dojazdowa do naszego zakładu

Oczyszczalnia Ścieków dla miasta Radomska została zlokalizowana w pd. – zach. części miasta przy ul. Spacerowej 120. Cały obiekt zajmuje powierzchnię 11,32 ha.
Rozruch technologiczny I ciągu mechaniczno - biologicznej oczyszczalni rozpoczęto w sierpniu 1996 roku. II ciąg technologiczny oddano do użytku po rozruchu w grudniu 1998r.
Do oczyszczania ścieków przyjęto zmodyfikowaną technologię AB, która polega na prowadzeniu procesu oczyszczania ścieków w układzie dwustopniowym z pełnym rozdziałem dwóch biocenoz. W pierwszym stopniu zastosowano osad czynny wysokoobciążony o krótkim czasie przetrzymania (ok. 30 min.), a w drugim osad niskoobciążony, nitryfikujący o kilkugodzinnym czasie zatrzymania (powyżej 2,5 h). Dodatkowo do wspomagania usuwania fosforu zastosowano chemiczne strącanie za pomocą siarczanu żelazowego (PIX).
Oczyszczalnia przyjmuje ścieki komunalne i przemysłowe ze skanalizowanych terenów miasta i gminy Radomsko oraz ścieki dowożone pojazdami asenizacyjnymi (w sumie około 10000-12000 m3/dobę). Docelowo projektowany i stale rozbudowywany układ kanalizacji będzie pozwalał na przyjmowanie ścieków sanitarnych z całego miasta.
Oczyszczalnia Ścieków odprowadza ścieki oczyszczone do rzeki Radomki, będącej prawym dopływem Warty, nie przekraczając następujących wskaźników określonych w pozwoleniu wodnoprawnym:


Qmax h = 2.000 m3/h  

Qśr.d. = 20.000 m3/dobę   

Qśr.r. = 7.300.000 m3/rok

stężenia zanieczyszczeń:
BZT - 15 mg/l
ChZT - 125 mg/l
zawiesina ogólna - 35 mg/l
azot ogólny - 15 mg/l
fosfor ogólny - 2 mg/l

Oczyszczalnia Ścieków składa się z trzech części:

  1. Mechanicznej – kraty, piaskownik
  2. Biologicznej – bloki technologiczne z wydzielonymi komorami napowietrzania wstępnego, osadnikami pośrednimi, komorami nitryfikacji i denitryfikacji oraz osadniki wtórne
  3. Osadowej – zagęszczacze osadu, baseny fermentacyjne, stacja odwadniania osadu

 

Regulamin zwiedzania Oczyszczalni Ścieków

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18