Przedmiotem działalności Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych zgodnie z posiadanymi decyzjami administracyjnymi jest:

mechaniczno - biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych
- proces D13;

sortowanie- przetwarzanie odpadów zmieszanych i odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów - proces R12;

biologiczne przetwarzanie frakcji ulegającej biodegradacji wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz innych odpadów ulegających biodegradacji poprzez – proces D8;

biologiczne przetwarzanie odpadów zielonych i innych odpadów ulegających

biodegradacji selektywnie zebranych – proces R3;

wytwarzanie odpadów w ramach eksploatacji poszczególnych instalacji oraz prowadzonych procesów przetwarzania;

eksploatacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - proces D5

rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - kwatery A faza I.

 

Określona w Decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 9.11.2015 r. znak: RŚVI.7222.40.2015.KK ze zm. w sprawie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów wydajność instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów wynosi 40 000 Mg/rok dla zmieszanych odpadów komunalnych oraz 30 000 Mg/rok dla frakcji ulegającej biodegradacji w tym odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki .

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie do 5 września 2019 r. posiadał status instalacji Regionalnej (RIPOK) w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów na podstawie Uchwały nr XL/503/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 ze zm. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przyjmował odpady z terenu Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi nr III określonego w wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla województwa łódzkiego.

Od września 2019 r. dotychczasowe regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (tzw. instalacje RIPOK), funkcjonujące na terenie województwa łódzkiego, zapewniające mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części  do odzysku lub składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych – stały się instalacjami komunalnymi.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), straciła moc Uchwała Nr XL/503/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028” (Dz. Urz. Woj. Łódz.- z 2017 r., poz. 3160).

W związku z w/w przepisami Instalacja ZUOK w Płoszowie została wpisana na listę Marszałka Województwa Łódzkiego jako funkcjonująca instalacja komunalna w zakresie mechaniczno - biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielenia z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub części do odzysku.

 

 Na terenie ZUOK znajdują się następujące instalacje:

Rekultywowana kwatera A faza I

Kwatera 1 sektor 1 i 2 (podsektor 2A i 2B)

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne

Kompostownia selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18