Radomsko, dnia 23.08.2017r.

Stanowisko Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w sprawie opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wynikające z kosztów dokonania odbioru technicznego

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. nie pobiera i nigdy nie pobierało żadnych opłat za fizyczne podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Radomska. PGK Sp. z o.o. pobiera jedynie opłatę pokrywającą koszty odbioru technicznego nowo wybudowanego przyłącza w wysokości 147,48 zł brutto zwaną zgodnie z rozporządzeniem ministra budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (rozdział 1 § 5 ust 7) opłatą za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług. Opłata została wprowadzona do taryfy zgodnie z w/w rozporządzeniem. Powyższa opłata nie jest pobierana na pokrycie kosztów budowy sieci do której przyłącza się nowy odbiorca.

Z opinii obsługi prawnej PGK Sp. z o.o. wynika, że taryfa wprowadzona Uchwałą nr XL/314/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 21 czerwca 2017r. jest prawnie obowiązującą.

Należy również zaznaczyć, że od 16 sierpnia 2017 r. (od dnia wejścia w życie w/w taryfy) spółka wstrzymała pobieranie tych opłat do czasu rozstrzygnięcia przez organ nadzoru.

Stanowisko Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w sprawie pokrycia kosztów budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

Artykuł 15 ust. 2 ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) brzmi: „Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.” Wynika z niego, że przyłącze tak wody jak i kanalizacji może wykraczać poza granice nieruchomości z uwagi na posadowienie sieci, a koszty ich budowy zobowiązana jest pokryć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, tak samo odcinka w granicach swojej nieruchomości jak i poza nią. Takie stanowisko potwierdził Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów uchwałą z dnia 22 czerwca 2017 r. Sygn. akt III SZP 2/16

  1. Przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej;
  2. Przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości.

Pragniemy podkreślić, że z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) wynika iż odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w trosce o wysoką jakość usług przejmuje odpowiedzialność za utrzymanie przyłącza wodociągowego co najmniej do granicy nieruchomości odbiorcy (licząc od sieci wodociągowej) oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej co najmniej do pierwszej studni rewizyjnej licząc od sieci kanalizacji sanitarnej (mimo, że nie wynika to z w/w ustawy). W praktyce oznacza to, że wszystkie koszty związane z usunięciem ewentualnych awarii i konserwacją tych odcinków ponosi nasze przedsiębiorstwo.

 

P R E Z E S

Zarządu Spółki

inż. Marek Glądalski

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18