Kierownik: Arkadiusz Wróbel

Mapka dojazdowa do naszego zakładu

Zakład Ciepłowniczy jest jednym z Zakładów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Uruchomiony on został w roku 1976.

Do zadań Zakładu Ciepłowniczego należy:
- produkcja, przesyłanie i rozdział pary wodnej i ciepłej wody wytworzonych w Zakładzie,
- prawidłowa eksploatacja źródeł, sieci cieplnych i węzłów cieplnych po stronie wysokich parametrów,
- prowadzenie robót konserwacyjnych obiektów cieplnych,
- przeciwdziałanie ujemnym skutkom wywołanym w środowisku naturalnym przez kotłownię oraz prowadzenie badań w tym zakresie.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. działając zgodnie z Ustawą z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne uzyskała następujące
 koncesje na prowadzenie działalności w zakresie:
wytwarzania ciepła – koncesja Nr WCC/2854/333/W/OŁO/2018/BG
przesyłu i dystrybucji ciepła – koncesja Nr PCC/1258/333/W/OŁO/2018/BG
obrotu ciepłem – koncesja Nr OCC/377/333/W/OŁO/2018/BG

 

ŹRÓDŁO CIEPŁA

Zakład Ciepłowniczy eksploatuje jedno źródło ciepła – jest nim Ciepłownia Rejonowa zlokalizowana w Radomsku przy ul. Prym. Wyszyńskiego 151. 
W kotłowni zainstalowanych jest 5 kotłów wodnych typu WR-10 o łącznej mocy 54,89 MW.
Przedsiębiorstwo eksploatuje 49,54
km ciepłociągów o średnicach od ø 20 do ø 400mm, w tym 5,2 km magistrali ciepłowniczej. Z tego 37,83 km to sieć preizolowana wykonana w systemie ZPU Międzyrzecz, a pozostałe 11,71 km wykonana jest w systemie tradycyjnym.

Zakład Ciepłowniczy eksploatuje 694 węzły cieplne (w tym 435 węzły u odbiorców indywidualnych). Wszystkie węzły wyposażone są w układy pomiarowo-rozliczeniowe energii cieplnej oraz układy automatycznej regulacji.

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej Wp,c=1,58 (2021)

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej Wp,c=1,60 (2022)

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej Wp,c=1,68 (2023)

Ochrona środowiska

Od roku 2014 Zakład Ciepłowniczy posiada pozwolenie zintegrowane wydane przez Starostę Powiatu Radomszczańskiego. Dotyczy ono utrzymania standardów emisyjnych w zakresie ochrony powietrza, dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach objętych ochroną przed hałasem, zanieczyszczenia gleby oraz wód gruntowych i podziemnych i określa dopuszczalne wielkości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, wprowadzanych do wody i środowiska.

W 2016 r. Starosta Powiatu Radomszczańskiego wydał Przedsiębiorstwu zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z Zakładu Ciepłowniczego.

 

W roku 2022 Ciepłownia Rejonowa wyemitowała do atmosfery n/w wielkości zanieczyszczeń:

Lp. Nazwa zanieczyszczenia Ilość
1 Dwutlenek węgla (CO2) 42 586,10 Mg
2 Tlenek węgla (CO) 18 057,277 kg
3 Benzo(a)piren 24,536396 kg
4 Tlenki azotu (NO2) 62 740,833 kg
5 Dwutlenek siarki (SO2) 136 476,952 kg
6 Pyły 8 421,696 kg
7 Sadza 962,2731896 kg

 

SPRZEDAŻ ENERGII CIEPLNEJ


O sprzedaży ciepła
Energia cieplna w wodzie gorącej produkowana jest do celów ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej.
Zakład Ciepłowniczy ogrzewa łącznie 608,2 tys. m2 powierzchni użytkowej 
(453,4 tys. m2 – powierzchnia mieszkaniowa, 154,8 tys. m2 – pozostała). 
Powierzchnia c.w. – łącznie – 452,1 tys. m2.
(357,7 tys. m2 – powierzchnia mieszkaniowa, 94,4 tys. m2 – pozostała).
Główni odbiorcy energii cieplnej:
budownictwo mieszkaniowe – 85,80 %
budynki użyteczności publicznej – 11,19 %
pozostałe – 3,01 %

100 % odbiorców rozliczana jest z pobranej energii cieplnej na podstawie wskazań liczników ciepła zainstalowanych na węzłach.

Wzór umowy przyłączeniowej. - plik do pobrania


Taryfa na ciepło

Od 1.05.2000 r. Przedsiębiorstwo rozlicza się z odbiorcami w oparciu o Taryfę dla ciepła.

Obowiązująca od dnia 1.12.2020r. – plik do pobrania

Zmiana taryfy od dnia 1.09.2021r. – plik do pobrania

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku informuje, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4210.36.2021.BG z dnia 14 stycznia 2022r. została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła.
Tekst Taryfy został opublikowany w Biuletynie Branżowym URE Nr 29/2022 w dniu 14.01.2022r. https://bip.ure.gov.pl/download/3/14489/PGKRadomsko.pdf
Nowa Taryfa dla ciepła będzie obowiązywać od dnia 1 lutego 2022r.

Obowiązująca od dnia 1.02.2022r. – plik do pobrania

Zmiana taryfy od dnia 16.08.2022r. – plik do pobrania 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, iż od 1 maja 2023 r. wprowadzona zostanie nowa „Taryfy dla Ciepła”. Ceny i stawki opłat zmienione zostały decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4210.78.2022.BG z dnia 12 kwietnia 2023 r. i opublikowane w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło Nr 193 (2381) z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Obowiązująca od dnia 1.05.2023r. – plik do pobrania

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18