Notice: unserialize(): Error at offset 24535 of 24543 bytes in /pgk-new/libraries/src/Cache/CacheController.php on line 182
Ochrona środowiska

 

Od roku 2004 Zakład Ciepłowniczy posiada pozwolenie zintegrowane wydane przez Starostę Powiatu Radomszczańskiego. Dotyczy ono utrzymania standardów emisyjnych w zakresie ochrony powietrza, dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach objętych ochroną przed hałasem, zanieczyszczenia gleby oraz wód gruntowych i podziemnych i określa dopuszczalne wielkości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, wprowadzanych do wody i środowiska.

W roku 2014 Ciepłownia wyemitowała do atmosfery n/w wielkości zanieczyszczeń:

Lp. Nazwa zanieczyszczenia Ilość
1 Dwutlenek węgla (CO2) 39  540,22 Mg
2 Tlenek węgla (CO) 25 767,529 kg
3 Benzo(a)piren 21,335 kg
4 Tleneki azotu (NO2) 41 135,228 kg
5 Dwutlenek siarki (SO2) 122 610,810 kg
6 Pyły 24 030,663 kg
7 Sadza 866,032 kg

 

Powyższe wielkości zanieczyszczeń emitowane przez ZC mieszczą się w standardach emisyjnych określonych w pozwoleniu zintegrowanym.
W grudniu 2012 r.  Starosta Powiatu Radomszczańskiego wydał Przedsiębiorstwu zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji do spalania paliw w zakładowej kotłowni. Termin ważności zezwolenia: od 1.01.2013 r. do 18.12.2022 r.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18