Notice: unserialize(): Error at offset 602079 of 602079 bytes in /pgk-new/libraries/src/Cache/CacheController.php on line 182

Notice: unserialize(): Error at offset 53891 of 57311 bytes in /pgk-new/libraries/src/Cache/CacheController.php on line 182

Notice: unserialize(): Error at offset 527162 of 528351 bytes in /pgk-new/libraries/src/Cache/CacheController.php on line 182

Notice: unserialize(): Error at offset 65503 of 65503 bytes in /pgk-new/libraries/src/Cache/CacheController.php on line 182

Notice: unserialize(): Error at offset 53201 of 53215 bytes in /pgk-new/libraries/src/Cache/CacheController.php on line 182
11 PAŹDZIERNIKA UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ O REKOMPENSATĘ ZA CIEPŁO

OŚWIADCZENIE ZŁÓŹ DO 11 PAŹDZIERNIKA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku przypomina, że dniu 11 października 2022 r. upływa termin składania oświadczeń dotyczących objęcia naszych odbiorców systemem rekompensat poprzez zastosowanie średniej ceny wytwarzania ciepła.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA NIE DOTYCZY ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH W ZNACZENIU OSÓB FIZYCZNYCH.

Oświadczenia odbiorcy składają do Sekretariatu Przedsiębiorstwa mieszczącego się w siedzibie przy ul. Stara Droga 85. 

Zgodnie z zapisami obowiązującej od 20 września 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) w celu jak najszybszego objęcia podmiotu ochroną, powinien on złożyć stosowne oświadczenie w ciągu 21 dni od dnia nabycia uprawnienia do stosowania średniej ceny ciepła z rekompensatą, czyli od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od dnia 20 września 2022 r.).

Złożenie oświadczenia po wskazanym powyżej terminie, powoduje objęcie stosowania średniej ceny ciepła z rekompensatą ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.  Zatem złożenie stosownego oświadczenia po dniu 11 października skutkować będzie objęciem rekompensatą od miesiąca listopada, bądź później.

REKOMPENSATA DOTYCZY CIEPŁA ZAKUPIONEGO W OKRESIE 1 PAŹDZIERNIKA - 30 KWIETNIA 

Zgodnie z zapisami ustawy średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą (art. 4 i 6 ustawy) stosuje się w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. w przypadku dostaw ciepła (energii cieplnej) od zewnętrznego dostawcy.

Objęcie uprawnieniem do stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła jest warunkowane złożeniem dostawcy ciepła oświadczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 4 przedmiotowej ustawy.

  WYKORZYSTAJ JEDEN Z DWÓCH WZORÓW OŚWIADCZENIA

Dla Państwa komfortu pod linkami poniżej znajdują się dwa wzory oświadczeń:

 1. dla odbiorców wskazanych w art. 5 ust. 1 ustawy, do wykorzystania przez:
 • wspólnoty mieszkaniowe, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048), albo spółdzielni mieszkaniowych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 oraz z 2022 r. poz. 1561), które są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia ciepła w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach;
 • podmioty innych niż podmioty, o których mowa w pkt 2, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach;

        2.  dla odbiorców wskazanych w art. 6 ust. 1 ustawy do wykorzystania przez:

 • podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń,
 • jednostkę organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.2), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby świadczenia pomocy społecznej,
 • noclegownię albo ogrzewalnię, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 • jednostkę organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 i 1700), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 • podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.3)), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 • podmiot tworzący system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.4)), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 • podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, a także dziennym opiekunem, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 i 1383), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 • kościół lub inny związek wyznaniowy, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1435 i 1700), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby działalności niegospodarczej,
 • podmiot prowadzący działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby tej działalności,
 • podmiot prowadzący działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby tej działalności,
 • ochotniczą strażą pożarną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1301), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby realizacji zadań określonych w tej ustawie,
 • placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 • rodzinny dom pomocy, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, albo mieszkaniem chronionym, o którym mowa w art. 53 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 • centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 oraz z 2022 r. poz. 218 i 1812), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 • klub integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 • warsztat terapii zajęciowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 1700 i 1812) albo zakładem aktywności zawodowej, o którym mowa w art. 29 ust. 1 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 • organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub-licznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) albo podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby działalności pożytku publicznego,
 • spółdzielnię socjalną w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085 oraz z 2022 r. poz. 1812), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności.

Przypominamy, że dla naszego systemu ciepłowniczego paliwem jest miał węglowy. Zgodnie z art. 3.3. średnia cena wytwarzania ciepła  z rekompensatą wynosi 103,82 zł/GJ. W art. 4 przywołanej ustawy wymienieni są odbiorcy, którzy po spełnieniu odpowiednich warunków mogą być, objęci rekompensatami za zużyte ciepło. Jednym z warunków jest złożenie oświadczenia. Obowiązkowy zakres danych zamieszczonych w oświadczeniu zawiera art. 5 i 6 przywołanej ustawy.

 

Wyszukiwarka