Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4210.8.2019.BG z dnia 22 marca 2019 r. została zmieniona obowiązująca XVIII taryfa dla ciepła.
Zmiana taryfy została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2019 r. pod poz. 1817 i będzie obowiązywać od dnia 15 kwietnia 2019 r.
Średni wzrost cen i stawek opłat dla odbiorców zasilanych ciepłem wytworzonym w Kotłowni Rejonowej przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 151 wynosi 6,22%.
Zmiana cen spowodowana jest znacznym wzrostem kosztów zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Wyszukiwarka

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18