Oświadczenie Zarządu

W związku z opublikowanym w dniu 07.01.2021r w tygodniku Gazeta Radomszczańska, a także na portalu www.radomszczańska.pl oraz profilu facebook Gazety Radomszczańskiej artykułu autorstwa red. Andrzeja Andrysiaka przy współpracy Janusza Kucharskiego pod tytułem „Milionowa dotacja i lewe oświadczenie PGK. Grozi do pięciu lat” Zarząd Spółki przedstawia poniżej stanowisko Spółki PGK w przedmiotowej sprawie.

Artykuł przedstawiony w tygodniku Gazeta Radomszczańska, w szczególności nagłówek powyższego artykułu zawiera nieprawdziwe i nieścisłe wiadomości, uchybia podstawowym standardom dziennikarskim oraz odbiega od zasad przedstawienia faktów istotnych dla Czytelnika. Przedstawione w artykule informacje świadczą wyłącznie o braku rzetelności prasowej oraz ogólnie przyjętych zasad dziennikarskich.

Artykuł jest również szkodliwy społecznie, ponieważ zamiast upowszechniać świadomość zasadności działań ekologicznych, edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki odpadami, deprecjonuje takie podejście i godzi w dobre imię pracowników zaangażowanych w prowadzenie działań inwestycyjnych realizowanych dla dobra mieszkańców Miasta Radomska.

Podkreślić także należy, że członek Zarządu Spółki jeszcze przed ukazaniem się przedmiotowego artykułu, w rozmowie telefonicznej z red. Gazety Radomszczańskiej zwrócił się z prośbę o przesłanie w formie pisemnej szczegółowo określonych zagadnień, które miały zostać poruszone w treści artykułu w celu zajęcia oficjalnego stanowiska. Niestety prośba ta została zignorowana, w związku z czym artykuł zawiera treści niezweryfikowane przez podmiot, którego dotyczy.

Celem artykułu, w ocenie Zarządu było przede wszystkim szkalowanie dobrego imienia Spółki poprzez nierzetelne, stronnicze posługiwanie się niesprawdzonymi i nieprawdziwymi informacjami w zakresie prowadzenia postępowań przetargowych pozyskanymi prawdopodobnie od byłych pracowników Spółki PGK.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej dbając o swój wizerunek oraz mając na uwadze fakt, iż jest Spółką komunalną, rozpoznawalną lokalnie nie może pozwalać na działania mające na celu podważenie jej wiarygodności i rzetelności.

W ocenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z/s w Radomsku, działanie Tygodnika godzi w dobre imię Spółki, co stanowi naruszenie jej dóbr osobistych. W związku z tym Zarząd podjął decyzję o wykorzystaniu wszelkich możliwych środków prawnych mających na celu ochronę dobrego imienia Spółki, w szczególności przewidzianych ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe poprzez niezwłoczne wystąpienie o sprostowanie nieprawdziwych wiadomości pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

 

Zarząd Spółki PGK

 

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18