Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku informuje, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4210.39.2022.JB z dnia 25 lipca 2022 r. została zatwierdzona zmiana Taryfy dla ciepła.

Konstruując stawki w Taryfie sprzedawca zgodnie z przepisami prawa dokonuje kalkulacji na podstawie planowanych do poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej. To oznacza, że wpływ na kalkulację stawek w taryfie mają zmiany cen najbardziej istotnych składników cenotwórczych. 

W przypadku zakładów ciepłowniczych są to przede wszystkim koszty zakupu:

  • uprawnień do emisji CO2,
  • paliwa (miału węglowego),

  • transportu paliwa,

  • energii elektrycznej.

W dniu 30 czerwca 2022 r. Zarząd PGK Sp. z o.o. w Radomsku przesłał do Prezesa URE wniosek o zmianę taryfy w zakresie „Cen i opłat dla odbiorców zasilanych ciepłem za pośrednictwem sieci ciepłowniczej SW1”. Kalkulację nowej stawki oparliśmy o istotne zmiany warunków wykonywania działalności gospodarczej zaistniałe przede wszystkim w związku ze wzrostem kosztów zakupu paliwa technologicznego, czyli miału oraz wzrostem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla CO2.

Reasumując nowe, wyższe stawki w taryfie wynikają ze znacznego wzrostu ceny miału węglowego – aż o 364,9%  i ceny uprawnień do emisji CO2o 30,46%

     

Cena węgla przyjęta w dotychczas stosowanej taryfie wynosiła 410 zł za tonę. W trakcie  2022 roku cena paliwa wzrosła i obecnie wynosi 1496 zł za tonę.

Zakup uprawnień do emisji CO2 w ostatnio stosowanej taryfie oznaczał konieczność wydatkowania 300,87 zł/t, podczas gdy obecna cena to 392,53 zł/t.

Taryfa na ciepło zawiera kilka składowych, z których każda podlega odrębnej analizie i dopiero ich łączne zestawienie składa się na finalną cenę jaką płaci odbiorca. W nowej taryfie wzrosła np. cena ciepła, a obniżona została, mająca znaczący wpływ na finalny poziom ceny, "cena za zamówioną moc cieplną".  

Średnia cena energii cieplnej, która obejmuje jej wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję, w dotychczas stosowanej taryfie wynosiła 92,55 zł za GJ. Natomiast średnia cena tej energii cieplnej w nowej taryfie wynosi 126,99 zł za GJ. Oznacza to wzrost ceny o 37,21%.

 

Wszystkie podane wartości cen podane są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT.
Nowa Taryfa dla ciepła będzie obowiązywać od dnia 16 sierpnia 2022r.


Decyzja o zatwierdzeniu taryfy wraz z jej uzasadnieniem została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE Nr 471 w dniu 25.07.2022r. 

  • 1.-Cena-ciepa
  • 2.-Wzrost-wgiel
  • 3.-Wzrost-Emisja
  • TARYFA-16-sierpnia-I
  • TARYFA-16-sierpnia-II
  • Zmiana-taryfa

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18