Działania PGK Sp. z o.o. w Radomsku w zakresie
GEOTERMII

 

  1. Na podstawie wcześniejszych ustaleń i konsultacji w dniu 22 czerwca 2009 roku pomiędzy miastem Radomskiem a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej zawarte zostało Porozumienie w sprawie uzyskania przez PGK koncesji na rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej, triasu górnego i triasu środkowego w Radomsku.
  2. W tym samym dniu została podpisana umowa, na mocy której Miasto Radomsko nieodpłatnie udostępniło Spółce teren działki nr 95/71 obr. Nr 15 z przeznaczeniem na cele badawcze dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych w Radomsku.
  3. W dniu 22 stycznia 2010 roku zawarta została umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Rolnictwa, a PGK Sp. z o.o. w Radomsku w sprawie ustanowienia użytkowania górniczego w celu poszukiwania i rozpoznawania wód termalnych w miejscowości Radomsko, projektowanym otworem GT-1.
  4. W dniu 27.01.2010 roku Minister Środowiska udzielił PGK  koncesję nr 2/2010/p  na rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych  w Radomsku, projektowanym otworem GT-1. Ustanowienie użytkowania górniczego oraz koncesja zachowują ważność przez okres 2 lat.
  1. W dniu 03.02.2010r. Miasto Radomsko przekazało Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku komplet dokumentów dotyczących poszukiwania i rozpoznawania  wód termalnych w Radomsku.

Szacunkowy koszt prac związanych z ewentualną realizacją  „Projektu prac geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania wód termalnych w Radomsku    wynosi 11.785.000 zł, w tym: prace wiertnicze 11.200.000 zł.

Przedstawiciele Spółki  prowadzą stałe konsultacje z WFOŚiGW w Łodzi celem zdiagnozowania możliwości pozyskania środków finansowych bezzwrotnych z przeznaczeniem na sferę dokumentacyjną i badawczą wyżej wskazanego projektu.         W obecnej chwili nie ma możliwości uzyskania środków na ten cel z WFOŚ, istnieje jednak szansa na pozyskanie takiej dotacji z NFOŚiGW w Warszawie (do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – bez efektu ekologicznego), nabór wniosków  od 1 lutego do 30 kwietnia 2011 roku.

___________________________________

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18