Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 05.10.2018r. w godz. 8:00 - 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Przedborskiej od nr 200 do granic miasta oraz w ul. Krańcowej.

Informujemy również, że czas przerwy w dostawie wody może ulec zmianie.

Powyższe jest spowodowane awarią sieci wodociągowej.

Punkt poboru wody pitnej (beczkowóz) zostanie ustawiony na skrzyżowaniu ul. Przedborskiej i ul. Krańcowej..

Za utrudnienia przepraszamy.

      Szanowni Mieszkańcy Radomska,

            Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku wyjaśnia, iż ceny ciepła dla odbiorców radomszczańskiej Ciepłowni od kilkunastu lat są ustalane, na wniosek właściwej jednostki, przez Urząd Regulacji Energetyki w Łodzi – w oparciu o bieżące koszty działalności Ciepłowni. Podstawowymi kosztami są: miał (na dzień złożenia wniosku do URE cena od ubiegłego roku wzrosła o 21%) oraz zakup uprawnień do emisji CO2 (od ubiegłego roku nastąpił wzrost o 149%).

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że w dniu 30.09.2018r. w godz. 8:00 - 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Starowiejskiej od skrzyżowania z ul. Jagodową, ul. Partyzanckiej, ul. Siemiradzkiego, ul. Modrzewiowej, ul. Strażackiej, ul. Jodłowej i ul. Strzałkowskiej.

Powyższe jest spowodowane awarią sieci wodociągowej.

Punkt poboru wody pitnej (beczkowóz) zostanie ustawiony na skrzyżowaniu ul. Partyzanckiej z ul. Siemiradzkiego, ul. Jodłową i ul. Strażacką.

Za utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Mieszkańcy Radomska,

            Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku informuje, że od 2018r.
w związku z wprowadzonymi przez ustawodawcę zmianami, ani Prezydent Miasta, ani Rada Miejska nie decydują, jak to było dotychczas, o wysokości opłat za wodę i ścieki. Jedynym sposobem na obniżenie cen jest dopłata z budżetu Miasta zastosowana właśnie w Radomsku, decyzją Prezydenta
P. Jarosława Ferenca oraz Rady Miejskiej.
Stawki opłat za wodę i ścieki zatwierdzane są przez nowo powołany organ administracji państwowej – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W wyniku tych zmian wszystkie zakłady wodociągowe w kraju zmuszone zostały do przygotowania nowych wniosków taryfowych z pełną analizą merytoryczno-kosztową w perspektywie 3 lat.

Dziś rozpoczęliśmy nowy projekt edukacyjny na temat właściwego postępowania z opakowaniami wielomateriałowymi a konkretnie kartonikami po żywności płynnej. Jego realizacja jest możliwa dzięki współpracy w ramach edukacji ekologicznej PGK Sp. z o.o. z Interseroh Organizacją Odzysku Opakowań S.A. Z projektem trafimy wkrótce do każdego radomszczańskiego przedszkola. Celem projektu jest zapoznanie młodych słuchaczy z zasadami segregacji opakowań wielomateriałowych oraz korzyściami dla środowiska i gospodarki związanymi z recyklingiem kartoników.

     W nawiązaniu do wypowiedzi Pana Dawida Wawryki z dnia 22 września 2018r. podczas prezentowania swojego programu wyborczego informujemy, że nieprawdą jest, iż miasto Radomsko będzie obciążone karami za nieskanalizowanie miasta. Na obecną chwilę warunek określony w Dyrektywie Rady 91/271/WE z dnia 21 maja 1991 roku, dotyczący oczyszczania ścieków komunalnych został już spełniony przez miasto Radomsko.
      Ponadto, przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Wymysłówek został rozstrzygnięty w dniu 31.08.2018r. Natomiast przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej został unieważniony z przyczyn formalnych. Nowy przetarg został już ogłoszony z terminem otwarcia ofert przypadającym na dzień 9 października 2018r.

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18