Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) funkcjonuje od końca 2009 roku. W 2015 r. spełnione zostały wymagania odnośnie instalacji MBP poprzez realizację inwestycji pn. „Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych w systemie zamkniętym na terenie ZUOK w m. Płoszów.

Oprócz spełnienia wymagań związanych z Mechaniczno- Biologicznym Przetwarzaniem Odpadów dotyczących gospodarki odpadami w zakresie zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji budowa kompostowni pozwoliła uzyskać efekty środowiskowe w postaci:

 • zmniejszenie uciążliwości dla środowiskowa,

 • ograniczenie ilości odpadów kierowanych na składowisko,

 • wyeliminowanie uciążliwości zapachowych poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii

 • składowanie na składowisku wyłącznie ustabilizowanych odpadów o parametrach określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska,

 • ograniczanie wpływu wód technologicznych na środowisko poprzez rozbudowę i modernizację systemu kanalizacji.

  część mechaniczna instalacji:
- linia sortownicza (zlokalizowana w hali sortowni),
- nadawa zmieszanych odpadów komunalnych,
- sito,
- trzy kabiny sortownicze,
- nadawa dla odpadów z selektywnej zbiórki,
- prasa do odpadów,
- system przenośników,
- sterownia,
- stacja nadawcza frakcji nadsitowej balastu,
- stacja nadawcza frakcji podsitowej;

 część biologiczna instalacji w technologii Hantsch:
- reaktory stabilizacji tlenowej - 4 żelbetowe tunele (bioreaktory) z systemem
napowietrzania i ujęcia powietrza procesowego.
- system odprowadzania odcieków, sterowania i czujników technologicznych,
- biofiltr z biopłuczką
- plac dojrzewania z instalacją napowietrzania,
- strefa magazynowania wsadu do reaktorów oraz strefa magazynowania
  (przygotowania odpadów do procesu waloryzacji stabilizatu),
- sito bębnowe do przesiewania stabilizatu (wykorzystywane także do
   przesiewania kompostu);

W ramach istniejącej hali sortowni odpadów funkcjonuje instalacja do sortownia zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki. Wydajność instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów wynosi 40 000 Mg/rok dla odpadów zmieszanych odpadów komunalnych oraz 30 000 Mg/rok dla frakcji ulegającej biodegradacji.

W dniu 17 grudnia 2019 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Budowa, Rozbudowa i Modernizacja ZUOK w Płoszowie”. Planowany całkowity koszt realizacji projektu (brutto) wynosi: 43 239 295,03  zł, z czego  23 938 635,38 zł (netto) pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będą na rozbudowie istniejącej sortowni odpadów, poprzez zwiększenie kubatury obiektu, budowie wiaty magazynowej odpadów oraz rozbudowie / modernizacji linii sortowniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudową PSZOK

W skład przedsięwzięcia wchodzą:

 • Rozbudowa hali sortowni spowoduje powiększenie stref przyjęcia i rozładunku do przetwarzania odpadów na linii sortowniczej odpadów sortowni,

 • Budowa wiaty magazynowania surowców wtórnych o powierzchni około 420 z przeznaczeniem na magazynowanie surowców wtórnych,

 • Modernizacja i automatyzacja linii sortowniczej poprzez zmianę, rozbudowę i optymalizację układu technologicznego z zastosowaniem nowych urządzeń (docelowo)o:

  • separatorów optopneumatycznych (6 szt.),

  • separatora balistycznego,

  • rozrywarki worków,

  • separatora metali nieżelaznych,

  • przenośników taśmowych,

 

Ponadto przewiduję się modernizację/wymianę sita bębnowego i modernizację kabin sortowniczych.

 • Modernizacja instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z systemem odpylania i układem regulacji temperatury w kabinach sortowniczych,

 • Budowa/ modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji i sieci wodociągowej, instalacji i sieci kanalizacyjnej, instalacji i sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, instalacji p.poż.

 

Planowane przedsięwzięcie pozwoli na zwiększenie mocy przerobowej linii sortowniczej do 42 000 Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych i do 30 000 Mg/rok pozostałych odpadów (w tym z selektywnej zbiórki) oraz zapewni osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku.

Planowany termin zakończenia przedmiotowego projektu – 2023 r.