Kompostowanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz innych odpadów ulegających biodegradacji odbywa się w procesie R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych na placu kompostowym zlokalizowanym na otwartej przestrzeni, a w przypadku wolnych mocy w zamkniętych bioreaktorach.

Zdolność przetwarzania odpadów w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji do kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów wynosi 6 000 Mg/rok.

Odpady o dużych frakcjach w postaci: gałęzi i większych odpadów roślinnych są rozdrabniane przy pomocy rozdrabniacza, a następnie mieszane z pozostałymi frakcjami i usypywane w pryzmy o kształcie zbliżonym do trapezu. W celu przyśpieszenia procesu pryzmy są  przerzucane dla poprawy warunków napowietrzania za pomocą ładowarki (co powoduje lepsze natlenianie i ogranicza powstawanie odorów). Proces prowadzony jest przez okres 13-16 tygodni, co jest uzależnione m. in. od panujących warunków atmosferycznych, natomiast w bioreaktorach przez okres ok. 5 tygodni. W tym przypadku cykl kompostownia sterowany jest komputerowo.

W wyniku przetwarzania selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji  wytwarzany jest organiczny środek poprawiający właściwości gleby o nazwie „PGK-uś. Powstały kompost  jest waloryzowany na sicie o wielkości oczek 20 mm.

Ekologiczny środek poprawiający właściwości gleby PGK-uś

W 2016 roku Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie rozszerzył swoją działalność o produkcję i sprzedaż środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie „PGK-uś” na podstawie Decyzji Ministra Rozwoju Wsi nr HOR.ns.8111.49.2016(120) zmienioną Decyzją nr G-632a/19 nr HOR.ns.8101.16.2019.45.

Środek produkowany jest poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii kompostowania. Proces jest szczegółowo monitorowany i kontrolowany w trosce
o osiągany efekt ekologiczny. Produkowany środek wytwarzany jest wyłącznie z frakcji organicznych pochodzących z naturalnych źródeł, w których skład wchodzą m.in. rozdrobnione liście, gałęzie i trawa. Produkt przeznaczony jest do stosowania w uprawach polowych roślin rolniczych, ogrodniczych (w tym sadowniczych, warzywnych i ozdobnych) oraz na trawniki.