Kwatera składowania odpadów nr 1 - całkowita łączna pojemność geometryczna kwatery – 600 000 m3 (720 000 Mg), eksploatowana od sierpnia 2015 r.
sektor 1 – pow. ok. 2,15 ha, pojemność geometryczna ok. 280 000 m3,
Uszczelnienie stanowi sztuczna bariera geologiczna, geomembrana zabezpieczona geowłókniną. System drenażu wód odciekowych stanowi warstwa drenażowa na dnie składowiska oraz na skarpach.
Ujmowane wody odciekowe odprowadzane są przez przepompownię do zbiornika. W skład instalacji odgazowującej sektora 1 wchodzi 6 studni odgazowujących, na których zainstalowane są pochodnie do spalania gazu składowiskowego. Docelowo przewiduje się odgazowanie czynne z wykorzystaniem gazu do produkcji energii elektrycznej.
Odpady na powyższej kwaterze składowane były od 29.08.2015 r do 08.02.2020 r.
sektor 2 – pow. ok. 2,65 ha, pojemność geometryczna – 320 000 m3 (ok. 384 000 Mg),
Dno projektowanego sektora podzielono na dwa podsektory A i B eksploatacyjne, z
rozdzielnym systemem drenażu wód odciekowych, kierowanych do 2 niezależnych
zbiorników na wody odciekowe. Uszczelnienie sektora nr 2 (każdego z podsektorów)
stanowi sztuczna bariera geologiczna, geomembraną, zabezpieczona geowłókniną. Każdy z podsektorów sektora 2 kwatery został wyposażony w odrębny system drenażu wód odciekowych, który będzie kierował zbierane wody odciekowe do odrębnych zbiorników wód odciekowych.
Ujmowane wody odciekowe odprowadzane są przez przepompownię (oddzielna dla
każdego z podsektorów) do 3 podziemnych zbiorników na wody odciekowe o
pojemności 150 m3 każdy.
Usytuowane 4 studnie odgazowujące będą pełnić funkcje do celów monitoringowych a w przyszłości włączone zostaną do całego czynnego systemu odgazowania.
Składowanie odpadów na kwaterze 1 sektor 2 rozpoczęto w dniu 10.02.2020 r.
Docelowo sektor 1 i 2 utworzą wspólną bryłę składowiska odpadów. Składowanie odpadów przewiduje się przez okres ok. 15 lat.