Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne istnieje od 1978 r.
Z dniem 30 sierpnia 2015 r. zaprzestano przyjmowania odpadów, celem składowania.
Aktualnie prowadzona jest jego rekultywacja techniczna zgodnie z harmonogramem działań zatwierdzonym Decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 22 lipca 2015 r. znak: RŚVI.7241.20.2015.IW ze zmianami  w sprawie zgody na zamknięcie kwatery A faza I oraz Decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 12.08.2015 r. znak: RŚVI.7244.28.2015.RM ze zm.  w sprawie zezwolenia na przetwarzanie odpadów na zamkniętej kwaterze.
Zakres prac wykonywany jest zgodnie z projektem określającym techniczne warunki składowiska, według których kształtowana jest bryła i prowadzony proces rekultywacyjny.
Rekultywacja składowiska zawiera między innymi ukształtowanie górnej części nadpoziomowej bryły składowiska z zachowaniem odpowiednich spadków jak również powierzchniowe uszczelnienie. Będzie ono wykonane z hydroizolacyjnych mat bentonitowych położonych na górnej części nadpoziomowej pryzmy składowiska. Dodatkowo skarpy istniejącej pryzmy poniżej uszczelnienia będą obsypane w miejscach, które tego wymagają humusem i obsiane mieszanka traw taką samą jak na warstwie uszczelnionej. Na górnej warstwie humusowej i na skarpach wysiane zostaną mieszanki traw.


Jednym  z działań związanych z rekultywacją było wykonanie w 2018 r. odgazowania warstwy odpadów złożonych powyżej poziomu dotychczas funkcjonującej instalacji odgazowującej.
Rekultywacja przedmiotowej kwatery jest rozłożona w czasie, a termin zakończenia planowany jest w 2021 r.  Monitoring w fazie poeksploatacyjnej prowadzony będzie 30 lat od dnia zakończenia rekultywacji.

W roku 2014 przystąpiono do rozbudowy istniejącej kwatery w ramach, której wybudowany został sektor 2 podsektor 2A i 2B o powierzchni ok. 2,65 ha. Prace zostały ukończone w tym samym roku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.