Budowa, Rozbudowa i Modernizacja ZUOK w Płoszowie

W dniu 17 grudnia 2019 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa, Rozbudowa i Modernizacja ZUOK w Płoszowie w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi
oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Celem głównym projektu jest :

 • dostosowanie instalacji do parametrów określonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami – rozbudowa i dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych w zakresie biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych,
 • wzrost przepustowości i efektywności w zakresie sortowania selektywnie zbieranych   odpadów komunalnych, umożliwiający Gminie Miasto Radomsko i gminom uczestniczącym  w projekcie osiągniecie wskaźników recyklingu odpadów komunalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2016 poz. 2167).

Projekt obejmuje przede wszystkim rozbudowę i modernizację części mechanicznej instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, funkcjonującej w ramach ZUOK
w Płoszowie, gm. Radomsko. Dodatkowo projekt obejmuje: rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), Zakup „zero-emisyjnych” środków transportu,  specjalistycznego sprzętu technologicznego oraz wcześniej zrealizowaną budowę kompostowni.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu (brutto) wynosi: 48 280 831,90  zł, z czego
 23 938 635,38 zł (netto) pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Czas realizacji projektu: 2014 r. – 2023 r.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10