W czasie prowadzonych przez nas zajęć w szkołach różnego szczebla nauczania poruszaliśmy wiele, ciekawych tematów związanych z ochroną środowiska. Poniżej przedstawiamy kilka z nich:

 

Zadanie pn.: „Emisja audycji Sortownia – telewizyjna audycja ekologiczna, na antenie Telewizji NTL Radomsko” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość zadania: 18.114,72 zł

Wysokość dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: 14.040,00 zł

Tematem audycji telewizyjnych pod tytułem „Sortownia – telewizyjna audycja ekologiczna” jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna.
Celem zadania jest edukowanie i inspirowanie poprzez prezentację prawidłowych zachowań ekologicznych oraz kształtowanie postaw proekologicznych, wychowanie w zgodzie z naturą i szacunkiem dla otaczającego środowiska.
Korzyścią z realizacji zadania niewątpliwie będzie uświadomienie mieszkańcom regionu radomszczańskiego jak ważna jest ochrona środowiska oraz dbałość i troska o nie.

 

 


 

 

Zadanie pn.: „Wykonanie ścieżki edukacyjnej oraz ulotki na temat postępowania z wodą i ściekami” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość zadania: 16.820,00 zł
Wysokość dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: 15.138,00 zł

Tematem zadania jest wykonanie ścieżki edukacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Radomsku oraz wykonanie ulotki na temat postępowania z wodą i ściekami.

Celem zadania jest zwrócenie uwagi na udział własnego gospodarstwa domowego w zanieczyszczeniu środowiska, zachęcania do aktywnego włączania się w działania ekologiczne swoich rodzin i najbliższego otoczenia oraz propagowania stylu życia opartego na umiarkowanym korzystaniu ze środowiska i uświadamiania konieczności oszczędzania wody.

Korzyścią z realizacji zadania będzie kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu radomszczańskiego.

 

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18