W czasie prowadzonych przez nas zajęć w szkołach różnego szczebla nauczania poruszaliśmy wiele, ciekawych tematów związanych z ochroną środowiska. Poniżej przedstawiamy kilka z nich:

   

OCHRONA POWIETRZA I KLIMATU

Prezentacje i treść prelekcji: 

  • Niskim emisjom mówimy stop” – zawierająca informacje na temat rodzaju emitowanych zanieczyszczeń do powietrza, stanu jakości powietrza w powiecie radomszczańskim, wskazówki jak możemy wpływać na stan atmosfery.

  • Dobra energia dla wszystkich” – mówiąca o rodzajach i źródłach otaczającej nas energii, przybliżająca działanie jej odnawialnych źródeł oraz zawierająca ciekawe porady jak oszczędzać energię.

  • Zmieniamy nawyki nie klimat” – przedstawiająca wpływ niewłaściwego postępowania człowieka na zmiany klimatu, informację o tym jak możemy wpływać na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz pyłu zawieszonego PM10, dane na temat stanu powietrza w województwie łódzkim.

 

OCHRONA WODY

Prezentacje i treść prelekcji: 

  • Każda kropla ma swoją wartość” – zawierająca informację na temat rodzaju wód, problemu braku wody w różnych miejscach naszego globu, przedstawiająca sposób poboru i dystrybucji wody przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji PGK Sp. z o.o.

  • Wpływ człowieka na jakość wód i ścieków” – obrazująca proces poboru wody z ujęcia Miłaczki oraz oczyszczania ścieków w Oczyszczalni Ścieków w Radomsku, przedstawiająca wskazówki jak pozytywnie wpływać na jakość ścieków.

 

GOSPODARKA ODPADAMI

Prezentacje i treść prelekcji:

  • Sposoby zagospodarowania odpadów – przedstawiająca funkcjonowanie Przedsiębiorstwa w zakresie organizacji gromadzenia odpadów, ich odbioru i transportu. Przybliżająca pracę Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów Komunalnych.

  • Elektroodpady proste zasady” – mówiąca o składzie chemicznym elektroodpadów, szkodliwym wpływie ich niewłaściwego zagospodarowania na środowisko, przedstawiająca funkcjonowanie systemu odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, podpowiadając jak można się pozbyć elektroodpadów, obrazująca recykling zużytego sprzętu. 

  • Segregacja odpadów – to nie takie trudne” - zawierająca informację na temat prowadzonego przez PGK Sp. z o.o. selektywnego sytemu zbierania odpadów opakowaniowych, ich odzysku w ZUOK w Płoszowie oraz metod recyklingu poszczególnych frakcji opakowaniowych.

  • Baterie i akumulatory zbieramy selektywnie"- tematem tej prelekcji jest omówienie wpływu szkodliwych substancji znajdujących się w bateriach i akumulatorach na zdrowie człowieka o raz przyrodę. Treść pogadanki edukacyjnej podkreśla korzyści dla środowiska związane z recyklingiem baterii i zachęca do ich selektywnego gormadzenia..

  • Drugie życie puszki"- to pogadanka na temat korzyści dla środowiska wynikających z recyklingu opakowań aluminiowych.

PODZIĘKOWANIA I REFERENCJE

 

  
        
    
     

 

 

Wyszukiwarka