Dzięki nowoczesnej linii technologicznej do sortowania zmieszanych odpadów – odpady nie będą już bezpośrednio składowane na składowisku odpadów, lecz będą przetwarzane mechanicznie i biologicznie, a na składowisko skierowany zostanie tylko tzw. balast – pozostałość po sortowaniu pozbawiona frakcji organicznej oraz odpadów surowcowych i niebezpiecznych. Obecny poziom odzysku odpadów surowcowych (przed uruchomieniem linii sortowniczej) kształtuje się na bardzo niskim poziomie i wynosi około 1,3 %, a odpady pochodzą wyłącznie z pojemnikowego i workowego systemu selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie miasta Radomska i gmin ościennych. Natomiast po uruchomieniu linii do sortowania zmieszanych odpadów oraz doczyszczania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów docelowy odzysk odpadów surowcowych kształtował się będzie na poziomie około 16 % w stosunku do całkowitego strumienia odpadów kierowanych do ZUOK.

Bardzo ważnym elementem linii sortowniczej jest możliwość wyodrębnienia ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji organicznej – biodegradowalnej, która zostanie przekształcona biologicznie poprzez stabilizację tlenową. Poziom odzysku frakcji organicznej będzie kształtował się na poziomie około 10 %.

Ponadto po uruchomieniu ZUOK rozwiązana zostanie kwestia z odpadami zielonymi. Odpady zielone po rozdrobnieniu będą poddane procesowi kompostowania w celu uzyskania wartościowego kompostu. Poziom odzysku tj. wytworzonego kompostu z odpadów zielonych będzie kształtował się na poziomie około 0,1 % w pierwszym roku eksploatacji ZUOK i systematycznie będzie wzrastał z roku na rok.

Całkowity poziom odzysku odpadów po uruchomieniu ZUOK będzie się kształtował na poziomie około 30 %.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18