Kierownik: Jacek Gębicz

Mapka dojazdowa do naszego zakładu

 

Zakład Oczyszczania Miasta i Utrzymania Ruchu świadczy usługi w trzech głównych  zakresach:

I.

  1. Odbioru  odpadów komunalnych w  ustalonych terminach, określonych harmonogramem oraz  prowadzenie usług związanych z wywozem odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki tj.: szkła, tworzyw sztucznych, papieru i makulatury, opakowań wielomateriałowych, metali, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów zielonych, budowlanych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz odpadów wielkogabarytowych oraz przekazywanie wszystkich odbieranych odpadów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie.
  2. Zapewnienie pojemników lub worków do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, jak również odpadów zbieranych selektywnie jeżeli taki wymóg, został określony w zawartej umowie.
  3. Wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.

Powyższe usługi realizowane są  na terenie miasta Radomska oraz okolicznych gmin a głównymi  odbiorcami są:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • podmioty gospodarcze i  instytucje,
  • osoby fizyczne

Działalność prowadzona jest w oparciu o Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz.391 z późn.zm.) oraz Ustawę o odpadach ( Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn.zm. ) z uwzględnieniem:  

  1. zezwolenia na zbieranie odpadów komunalnych.
  2. wpisu do rejestru działalności regulowanej w poszczególnych gminach.
  3. zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  4. aktów prawa miejscowego.

II.

Realizacja usług transportowo-sprzętowych tj. bieżąca eksploatacja, usuwanie awarii wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych;
Zabezpieczenie sprzętu i pojazdów dla potrzeb prowadzonych przez Przedsiębiorstwo inwestycji (wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych);
Zabezpieczenie całodobowego Pogotowia Technicznego w sprzęt dla potrzeb Przedsiębiorstwa;
Wykonywanie napraw i wszelkiego rodzaju remontów, przeglądów i obsługi technicznej pojazdów i sprzętu specjalistycznego będącymi w posiadaniu wszystkich Zakładów w Spółce.
W miarę posiadanych wolnych mocy przerobowych świadczone są usługi sprzętem specjalistycznym (koparka, koparko-ładowarka, minikoparka)  dla kontrahentów z zewnątrz Przedsiębiorstwa.

III.

Prowadzenie całości zagadnień związanych z gospodarowaniem środkami trwałymi Spółki, obiektami budowlanymi i gospodarką energetyczną, nadzorowanie, kierowanie, koordynowanie oraz kontrola zleconych innych branż wykonawczych zgodnie z postanowieniami umów, dokumentacją projektową.

Ponadto świadczy usługi remontowe wewnątrz Przedsiębiorstwa oraz podmiotom zewnętrznym i osobom fizycznym w zakresie wykonywania prac ogólnobudowlanych obejmujących między innymi prace murarskie, dekarskie, betoniarskie, ślusarskie, spawalnicze, napraw instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, naprawy instalacji elektrycznych.

 

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18